Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt större förändring av livssituationen än vad den är för föräldrarna, oavsett bakgrunden till den.Men som förälder kan du göra mycket för att underlätta förändringen.

Hur pratar man med barnen om skilsmässan? Hur får barnen de bästa förutsättningarna att hantera den? Hur löser vi boende och ett fungerande vardagsliv. Hur löser vi vårdnadsfrågor och barnens rätt till båda sina föräldrar? I denna faktaartikel reder vi ut de olika delar du behöver tänka på vid skilsmässa med barn inblandat.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Innehåll

Det barnrättsliga perspektivet

Att berätta om separationen för barnen

 • Berätta tillsammans
 • När och var
 • Involvera!

Vårdnadsfrågor vid skilsmässa

 • Ensam och gemensam vårdnad
 • Underhållsbidrag
 • Vad handlar om er och vad handlar om barnen
 • Rättsskydd
 • Juridiskt ombud
 • Kontakta socialtjänstens familjerättsenhet
 • Orosanmälan
 • Barnets bästa är det viktigaste
 • Medling som alternativ

Skapa en bra vardag för barnen efter skilsmässan

 • Att skilja sig med bebisar & små barn
 • Att skilja sig med större barn & tonåringar
 • Varannan vecka-livet – det växelvisa boendet

Lästips

Vanliga frågor & svar


Det barnrättsliga perspektivet

Under 2021 lades en ny proposition fram till riksdagen med förslag som ska stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. I förslaget föreslås att barnet ska ha större talan och delaktighet i vårdnadsprocessen som rör dem samt att det ska skapa bättre förutsättningar för samförstånd mellan föräldrarnas. En viktig del är att stärka skyddet för barnen och undvika smutsiga vårdnadstvisterna. Exempel på vad som ingår i propositionen:

 • att barnens rätt till information och att komma till tals tydliggörs,
 • att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska ha deltagit i informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig till domstol,
 • att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i en situation där det förekommit dödligt våld inom familjen, och
 • att en tidsgräns på fyra månader införs för utredningar om vårdnad, boende och umgänge.

Läs mer om den nya propositionen!

Missa inte vårt webinar ”Barnen genom skilsmässan”:

Att berätta om separationen för barnen

När man tagit sig igenom det första steget att prata med sin partner så är det dags att prata med barnen. Det bästa är om en separation hinner landa lite hos den andre så att det inte sker precis direkt efter, det ger bättre förutsättningar när ni pratar med barnen.

Här går vi igenom några viktiga saker att tänka på. Saker som kan verka väldigt självklara men som i en kris när det är svårt lägga sina egna känslor åt sidan i samtalen med barnen, kan vara bra att påminnas om.

Berätta tillsammans

 • Berätta tillsammans om separationen. Att berätta måste ni göra tillsammans och ni måste dessutom lägga era egna känslor helt och hållet åt sidan.
 • Var väldigt tydliga med att det är ert beslut och inte något som har med barnet/barnen att göra. Det är tyvärr inte ovanligt att många barn tar på sig skulden för en skilsmässa och tror att de gjort något fel.
 • Förklara i enkla ord vad som kommer hända så att begreppen under skilsmässan inte blir hotfulla och skrämmande. Till exempel vad betänketid är och hur lång den är, vad bodelning innebär och annat som barnen kan komma att höra och undra över.

När och var

 • Även om man inte bör berätta för barnen just när beslutet är fattat så ska man heller inte vänta för länge. Barn har antenner och känner lätt av att det är något som inte stämmer.
 • Den enda miljön du bör berätta det på är hemma. Det är där de har sin trygga bas och den behöver de mer än någonsin just då.
 • Tidpunkter att undvika är på kvällen för nära att det är läggdags, det kommer att lämna dem med massor av tankar och funderingar; samt för nära inpå födelsedagar och jul, då det är tillfällen som är förknippade med familj och glädje allrahelst för barnen.

Involvera!

 • Informera skola, förskola, föräldrarna till barnens kompisar och andra som har kontakt med barnen som till exempel ledare för fritidsaktiviteter, så att de kan vara uppmärksamma och fånga upp om barnet/barnen agerar annorlunda.
 • Har ni möjlighet så välj ut eller be barnet välja ut en annan vuxen som de kan känna sig trygga att prata med. Det kan till exempel vara mor- farföräldrar eller någon kompis mamma.
 • Håll en dialog med barnet/barnen om situationen och om hur de mår men på en lagom nivå utifrån vad barnet/barnen mäktar med.

Vill du ha fler tips? Läs våra fördjupande artiklar Att berätta för barnen eller Byte av skola – vad gäller?. Eller varför inte ta en titt på vårt webinar Barnen i skilsmässan.

Endbright tipsar om Vårdnadspaketet – för dig som behöver stöttning i vårdnad & medföräldraskap.

Vårdnadsfrågor vid skilsmässa

Att hamna i en vårdnadstvist är en svår situation som ingen vinner på, särskilt inte barnen. Det är oerhört viktigt att utforska alla möjliga lösningsalternativ innan tingsrätten involveras. Så mycket tid, pengar och känslomässigt lidande – inte minst för barnen – kan sparas in om det går att hitta en lösning utan att blanda in domstol. Det inte är någon av er föräldrar som vinner eller förlorar domstolstvisten. Det är i första hand barnet eller barnen som vinner eller förlorar på domstolens beslut.

Läs gärna vår faktaartikel Vårdnadstvist för att fördjupa dig kring vad du kan och måste göra när du och din ex-partner inte kan samarbeta kring barnen.

Ensam och gemensam vårdnad

Det är lätt att blanda ihop begreppen när det gäller vårdnadsfrågor. Det är den rättsliga vårdnaden som domstolen kan besluta om och den handlar om att företräda barnet i samhället, dvs att ta beslut som det omyndiga barnet inte kan göra själv. Som vårdnadshavare ansvarar man för att ta de beslut som barnet inte själv kan ta (till exempel om skolgång, boende, pass med mera). Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna tillsammans ska fatta dessa beslut. Ensam vårdnad innebär att den ena föräldern kan ensamt fatta beslut om barnet.

För att få ensam vårdnad krävs det ganska mycket, till exempel att den andra föräldern inte vill medverka, att det förekommer våld eller missbruk. Ensam vårdnad är inget man kan ansöka om bara för att föräldrarna inte kommer överens. Även om man får ensam vårdnad betyder det inte att man ”blir av med” den andra föräldern. Barnet har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar oavsett hur den rättsliga vårdnaden är fördelad mellan dem. Till exempel betyder gemensam vårdnad inte per automatik att boendet/umgänge fördelas 50-50, det behöver man komma överens om mellan föräldrarna. Om man inte kan komma överens kan domstolen besluta, utifrån barnets bästa.

Underhållsbidrag

Bor barnet på heltid/merparten av tiden hos en av föräldrarna så måste den andre betala underhållsbidrag fram tills barnet blir myndigt. Det spelar ingen roll vem som har den rättsliga vårdnaden, det viktiga är var barnet bor. Pengarna som den ena föräldern ska betala kallas för underhållsbidrag och det är en överenskommelse som görs mellan föräldrarna, det finns inget max- eller minimibelopp. Om beloppet som den andre föräldern betalar är lågt kan du få ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan. Man kan också få underhållsstöd från Försäkringskassan om den andre föräldern inte alls kan betala. Du kan läsa allt om detta och också räkna på underhållsbidrag hos Försäkringskassan. De har onlinetjänster där du själv kan fylla i uppgifter och får hjälp att kolla om du har rätt till underhållsbidrag och i sådant fall hur mycket som är rimligt. Här får du också hjälp med alla frågor om barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Missa inte vårt webinar ”Föräldraskapets roll i skilsmässan”:

Läs mer om underhållsbidrag i vår faktaartikel Underhållsbidrag & växelvis boende.

Vad handlar om er och vad handlar om barnen?

Försök reda ut vad som enbart är mellan er föräldrar och vad som faktiskt handlar om barnet eller barnen. Ta reda på vad du själv bär för ansvar i den uppkomna situationen och ta gärna hjälp av Endbrights rådgivare inom välmående för att hantera de starka känslorna och på så sätt kunna bibehålla ett fokus på barnet eller barnen.

Kontakta socialtjänstens familjerättsenhet

Innan du vänder dig till en jurist eller direkt till tingsrätten – ta kontakt med socialtjänstens familjerättsenhet i barnets kommun för att se om de kostnadsfria informationssamtal som erbjuds där kan vara en möjlig väg framåt.

Orosanmälan

Om du misstänker eller vet att barnet/barnen far illa kan du vända dig till tingsrätten direkt i stället för att utforska alternativa lösningsmetoder. Men det första steget är ändå att ta kontakt med socialtjänsten, då för att göra en så kallad orosanmälan. Socialtjänsten behöver nämligen få information om barnets/barnens situation för att kunna inleda en utredning och sätta in eventuella skyddsåtgärder. En orosanmälan tas bort ur systemen efter fem år.

Barnets bästa är det viktigaste

Tänk på att väl i tingsrätten så utgår tingsrätten från barnets bästa, det vill säga vilken som är den bästa tänkbara lösningen för det aktuella barnet/barnen. En viktig utgångspunkt för bedömningen av barnets bästa är att båda föräldrarna är viktiga för barnet/barnen. Att påminna sig själv om barnets perspektiv kan ofta möjliggöra ett skifte av fokus från att ”vinna” tvisten till att hitta fungerande former för samarbetet. Läs mer om Vårdnadstvist.

Medling som alternativ

Medling är en metod som skiljer sig från familjerättens informationssamtal. Med medling arbetar man för att lösa konflikter och bearbeta relationen mellan parter som är i konflikt med varandra.

Medlaren är opartisk och neutral och syftet med medling i vårdnadsfrågor är att få dig och din partner att gå från parrelation till föräldrarelation, där barnens behov står i centrum. Medlaren arbetar med hitta nya vägar och lösningar för hur parterna kommunicerar med varandra och om varandra, där man strävar mot respekt och tydlighet.

Missa inte vårt webinar om medling:

Endbright tipsar om medling – för er som vill lösa konflikt kring barnen utanför domstol.

Skapa en bra vardag för barnen efter skilsmässan

Vid en separation är en viktig del att komma överens om ansvarsfördelningen när det gäller vårdnaden. Det finns inte några rätt eller fel i en svår situation, utöver att alltid ha barnens bästa för ögonen.

Att skilja sig med bebisar & små barn

Försök att prata er samman om hur barnets vardag ska fortsätta efter separationen och försök i möjligaste mån att inte göra för stora förändringar. Bebisar och små barn har större behov av trygghet och förutsägbarhet. Att måna om att förskola, skola och aktiviteter får rulla på som vanligt när andra förändringar sker, är bra.

Tips till bra hjälp vid en skilsmässa med bebisar & små barn:

 • I början av separationen kan den andra parten komma en stund på kvällen, kanske vid läggdags så att barnet känner tryggheten att både mamma och pappa finns kvar.
 • Efter en tid tar ni två skrin som ni fyller med bomullsrondeller. Ni döper dessa mamma- respektive pappa-pussar och ställer skrinet vid barnets säng. Om längtan efter mamma eller pappa blir stor tar du fram en puss eller om barnet gör det själv. Det här har fungerat väldigt bra vid separationer med barn i framförallt två-fyra års ålder.
 • Det är även bra att då och då göra någon gemensam aktivitet för att visa att ni som föräldrar inte är ovänner och tillsammans vill göra något roligt för barnet/barnen. Det förutsätter givetvis att ni kan umgås på ett trevligt och otvunget sätt.
 • Försök även att planera in de stora högtiderna på ett sådant sätt så att barnet/barnen får en möjlighet att träffa båda föräldrarna någon gång under julen, påsken och andra högtider. I den bästa av världar kan man fira tillsammans.

Att skilja sig med större barn & tonårsbarn

I tonåren har barnens förmågor att tänka och reflektera kommit ganska långt. Kanske är det så att din tonåring har funderingar kring separationen. Att se till att ha tid tillsammans för att möjliggöra att din tonåring kan få ventilera tankar, funderingar och känslor kring separationen är bra.

Tips vid skilsmässa med större barn & tonåringar:

 • Gå och fika ihop eller någon annan aktivitet som ditt barn eller tonåring gillar där det finns utrymme för samtal.
 • Större barn och tonåringarna behöver få vara delaktiga i hur deras nya tillvaro ska se ut och det är viktigt att väga in och lyssna på deras önskemål. Om en förälder flyttar längre från barnets skola och vänner är det viktigt att fundera på hur ni möjliggör för tonåringen att fortsätta kunna ha sin vardag så opåverkad som möjligt.
 • Om en förälder lämnar den andra för en ny partner kan det för vissa större barn och tonåringar ta lång tid att acceptera detta. Försök att låta det ta den tid som tonåringen behöver, även om det är svårt och du skulle önska att din nya partner kunde introduceras snabbare. Tänk på att visa i tanke och handling att din tonåring fortfarande är viktig trots att du träffat en ny partner.

Varannan vecka-livet – det växelvisa boendet

Det växelvisa boendet – dvs där man bor hälften av tiden hos mamma och hälften hos pappa – har ökat rejält sedan på början på 1990-talet. Då bodde bara 0,5 barn av 10 växelvis hos sina föräldrar jämfört med dagens 3,5 barn av 10. Forskning visar att de flesta barn mår bäst av att bo 50% hos sina respektive föräldrar, detta gäller även de lite äldre barnen. Läs mer om växelvis boende i vår faktaartikel Underhållsbidrag & växelvis boende.

I de fall barnet/ barnen enbart bor hos den ena föräldern är det oftast hos mamman, hela 47% bor med sin mamma. Detta innebär dock INTE att de inte träffar sin pappa utan det mest vanliga är varianter som varannan helg umgänge eller liknande upplägg.

Barn som intervjuats om sin boendesituation uppger att de till en början tyckte att det var lite jobbigt att flytta fram och tillbaka men vande sig förhållandevis snabbt. Det viktiga är att lägga sina egna känslor åt sidan så att barnen får de bästa förutsättningarna att hantera separationen!

Endbright tipsar om rådgivning Barn & Föräldrar – för dig som behöver stöttning i din nya familjesituation.

Lästips

Vanliga frågor & svar

Vad innebär ensam vårdnad?

Vid ensam vårdnad kan den ena föräldern ensamt fatta beslut om barnet, men däremot ”blir man inte av med” den andra föräldern. Barnet har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar oavsett hur vårdnaden är fördelad mellan dem. För att tilldömas ensam vårdnad krävs mycket, till exempel svåra samarbetsproblem, våld eller missbruk.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna tillsammans ska fatta beslut som barnet inte själv kan ta (till exempel om skolgång, boende, pass med mera). Gemensam vårdnad kallas ofta ”delad vårdnad”, men detta är inte ett juridiskt begrepp. Gemensam vårdnad betyder inte per automatik att boendet/umgänge fördelas 50-50, det behöver man komma överens om mellan föräldrarna. Om man inte kan komma överens kan domstolen besluta, utifrån barnets bästa.

Hur gör jag en orosanmälan?

Om du misstänker eller vet att barnet/barnen far illa ska du göra en orosanmälan till socialtjänsten, som då kan inleda en utredning och sätta in eventuella skyddsåtgärder. Orosanmälningar tas bort ur systemen efter fem år.

Vad är underhållsbidrag och underhållsstöd?

Bor barnet på heltid/merparten av tiden hos en av föräldrarna så måste den andre betala underhållsbidrag fram tills barnet blir myndigt. Om den andra föräldern inte har betalningsmöjlighet kan Försäkringskassan ge underhållsstöd. Läs mer om underhållsbidrag & underhållsstöd.

Vad innebär informationssamtal?

Separerade föräldrar kan få samtalsstöd genom kommunen för att kunna samarbeta kring frågor som gäller barn. Samtalen utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och syftar till att hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Informationssamtal är obligatoriska innan man kan gå in i en vårdnadstvist. Läs mer om informationssamtal.

Finns det rättsskydd via hemförsäkringen?

Villkoren för ersättning varierar mycket mellan olika försäkringsbolag men generellt brukar gälla att det måste ha gått en tid efter separationen innan man kan få ersättning för ett juridiskt ombud.

Vad innebär rättshjälp?

Om du inte tjänar över 260 000 kronor om året och om din hemförsäkring inte täcker kostnaderna för juridiskt ombud, kan du få rättshjälp från staten. Den jurist du vill ha bekostas av staten och får ersättning enligt en maxtaxa.

Vad är en juristförsäkring?

Är du medlem i någon facklig organisation har du möjlighet att teckna en juristförsäkring för några tior per månad. Då har du rätt till hjälp av en jurist upp till femton timmar.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Nyheter

Ny enkät från Endbright

Endbright arbetar aktivt med att driva frågor kring separation och skilsmässa på samhällsnivå. En del i detta arbete är den årliga ...

Bodelning Nyheter

Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess. Under april riktade ...

Nyheter

Rabatt på juridik under april

Under april erbjuder vi 20% rabatt på alla juridiska tjänster. Rabatten gäller för enskilda sessioner med våra jurister, samt för alla ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...