Hur fungerar bodelning?

När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert gemensamma liv. Det är något som sker genom bodelning. Även om det inte finns ett lagligt krav på bodelning är det något som rekommenderas, så att ni båda två slutar så jämlikt som möjligt. På denna sida ger vi dig vägledning i allt som har med bodelning att göra, både när det gäller bodelning för gifta som skiljer sig och för sambor som separerar.

 

När du har koll på alla fakta är det dags att ta nästa steg!

Läs mer om hur Endbright funkar

Som medlem kan du använda dig av vår Divorce Planning för att få en plan för din separation. Endbright har sedan skräddarsydda rådgivningspaket som innehåller alla olika aspekter av skilsmässan, och vi erbjuder också specifik rådgivning inom juridik, ekonomi och välmående.

 

Innehåll:

Om bodelning

 • Vad är bodelning?
 • Vad säger lagen om bodelning?

Hur går bodelning till?

 • Hur fungerar bodelning praktiskt?
 • Hur gör man bodelningsavtalet?
 • Enskild egendom genom äktenskapsförord

Tidpunkt för bodelningen

 • När ska bodelningen ske?
 • Varför ska man inte vänta med bodelningen?

Oenighet vid bodelningen

 • Vad händer om man inte är överens om bodelningen?

Bodelning mellan sambor

 • Måste man göra en bodelning vid separation mellan sambor?

Lästips

Ordlista för bodelning

 


Om bodelning

Vad är bodelning?

När man bestämt sig för att skiljas skickar man in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Det är sedan tingsrätten som genom en dom faktiskt skiljer er. Är man sambo och delar på sig är det sambolagen som träder i kraft. Men: själva bodelningen är inte formellt löst förrän man reglerat samtliga ekonomiska mellanhavanden i ett bodelningsavtal.

Ett bodelningsavtal är ett viktigt avtal som kan innebära många komplexa juridiska och ekonomiska frågor. Det är avgörande att rätt frågeställningar kommer upp till diskussion, eftersom det oftast är för sent att ändra sig när man väl undertecknat bodelningsavtalet.

Bodelning innebär att du och din före detta partner gör upp ekonomiskt inför de två separata liv som ska inledas. Man kan säga att bodelningsavtalet är beviset på att era ekonomiska förbindelser upphör och att ni fortsättningsvis har skilda ekonomier. En bodelning innebär att ni listar och skriver ned vem som äger vad i ett bodelningsavtal och sedan signerar avtalet tillsammans.

Vad säger lagen om bodelning?

Lagen anger att gifta makars egendom ska fördelas mellan dem genom en så kallad bodelning när ett äktenskap upplöses. Bodelningsavtalet ska vara skriftligt. Det enda undantaget är om ni endast har enskild egendom och ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Man måste inte göra en bodelning, men en make eller maka kan komma att ha rätt att kräva en bodelning och den rätten kan sträcker sig flera år efter skilsmässan trätt i kraft. Därför är det alltid en god idé att göra bodelningen i anslutning till skilsmässan, eftersom många banker, Lantmäteriet och fordringsägare ställer också krav på bodelningen utförts och dokumenterats på ett korrekt sätt.

Sambor måste inte enligt lagen göra en bodelning men detta rekommenderas. Sambolagen gäller enbart för gemensam bostad och bohag såsom möbler och annat lösöre. Lagen gäller inte för till exempel bankkonton, aktier, bilar, båtar eller sommarstugor. Därför är det klokt att upprätta en bodelning även vid separation när man är sambo.

När du behöver upprätta ett bodelningsavtal, erbjuder Endbright 10% rabatt på Lexlys avtal.

Hur går bodelning till?

Hur fungerar bodelning praktiskt?

Bodelning grundar sig på att man som gift har rätt till hälften av värdet på alla gemensamma tillgångar efter avdrag för skulder, oavsett vem som har köpt vad och vem som ägde vad innan giftermålet. Det finns en beräkningsprincip för bodelning som man kan använda sig av, den kan du läsa mer om här. Huvudregeln är att alla tillgångar är gemensamma och delas mellan makarna. Här är det dock viktigt att hålla isär begreppen äganderätt och giftorätt (du kan fördjupa dig mer i ämnet i denna artikel).

Enskild egendom undantas i bodelningen. Detta är egendom som gjorts enskild genom till exempel äktenskapsförord eller testamente med villkor om enskild egendom (se nedan).

Bodelningen görs genom så kallad lottläggning, och det betyder egentligen att man bestämmer vem som får vad, till exempel vem som ska få ta över den gemensamma bostaden. Vem av makarna som ska få bo i bostaden innan bodelningen är färdigställd är en fråga som domstolen kan pröva inom ramen för äktenskapsskillnaden.

Hur gör man bodelningsavtalet?

När ni är ense om hur ni ska dela era egendomar skrivs själva avtalet där ni skriftligt nedtecknar vad ni kommit överens om. Båda ska underteckna avtalet. För det fall att någon ska ”köpa ut den andre” ur till exempel ett hus, reglerar ni i avtalet hur mycket denne ska betala.

En bodelning är ett privat avtal mellan er. Det kan, men måste inte registreras hos Skatteverket eller av annan myndighet. Men det är värt att komma ihåg att en registrering utgör en säkerhet om det senare skulle uppstå stridigheter. När du behöver upprätta ett bodelningsavtal, erbjuder Endbright 10% rabatt på Lexlys avtal.

Enskild egendom genom äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan äkta makar där viss, eller all, egendom kan undantas och bli enskild egendom. Har man inte gjort ett sådant avtal är all egendom som makarna äger giftorättsgods och ska alltså delas lika vid en bodelning.

Ett äktenskapsförord kan alltså omfatta all egendom som en enskild person äger eller en viss specificerad del. Det kan till exempel vara något man fått i arv, ett specifikt bankkonto, en sommarstuga som gått i släkten, eller en del i ett familjeföretag.

Även om det kanske inte känns som det mest romantiska att göra när man lever i ett lyckligt äktenskap, eller inför sitt bröllop, så finns det många fördelar med ett äktenskapsförord. Det skyddar bägge parter från situationer som kan uppstå längre fram, och det gör att man kan undvika bråk och osämja vid en eventuell skilsmässa eller vid dödsfall.

Äktenskapsförord är enkla att göra, och de kan dessutom kan ändras genom att man helt enkelt skriver ett nytt äktenskapsförord. För att det ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda parter. Det finns ingen särskild blankett, då det kan se väldigt olika ut, men vill du ha hjälp så har vi bra erbjudanden för digitala avtal genom Lexly. Äktenskapsförordet ska sedan registreras hos Skatteverket, och skulle ni skriva ett nytt registrera man bara det istället.

Tidpunkt för bodelningen

När ska bodelningen ske?

Beroende på vad som passar för er så kan man välja när man ska bodela, det vill säga när man upprättar och undertecknar ett bodelningsavtal. Bodelningen ska dock göras med utgångspunkt i hur de ekonomiska förhållandena såg ut dagen då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes. Man behöver inte vänta på att få en dom om äktenskapsskillnad för att kunna upprätta bodelningsavtalet. Det kan göras så snart ansökan om äktenskapsskillnad registrerats hos tingsrätten.

Rätten till bodelning kan kvarstå långt efter det att skilsmässan blivit klar även om det saknas en uttrycklig tidsgräns i lag för hur långt senare en bodelning kan begäras på grund av en skilsmässa. Bodelning ska dock göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes. Enligt praxis är det tillåtet att begära bodelning 10 år efter skilsmässan om det föreligger en godtagbar anledning till dröjsmålet.

Varför ska man inte vänta med bodelningen?

Eftersom rätten till bodelning kan kvarstå under många år efter skilsmässan blir det en betydande osäkerhet för båda parter om man väntar. Att dela upp tillgångar långt i efterhand kan vara komplicerat eftersom värden på exempelvis fastigheter och även andra förutsättningar hinner ändras. Dock har man utgångspunkt i de rådande egendomsförhållandena den dag då man delade på sig.

Banken kräver ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån och för att någon av er ska kunna överta bostaden vid skilsmässan. Om någon av er ska överta bostaden måste det framgå i ett bodelningsavtal för att denne ska få lagfart på hela fastigheten. Utan bodelningsavtal kommer Lantmäteriet kräva din fd partners godkännande vid en framtida försäljning av det hus ni bott i tillsammans.

När du behöver upprätta ett bodelningsavtal, erbjuder Endbright 10% rabatt på Lexlys avtal.

Oenighet vid bodelningen

Vad händer om man inte är överens om bodelningen?

Om ni inte kan enas bör ni i första hand tillsammans prata med en jurist som kan förklara hur bodelningsreglerna fungerar och vad det innebär om ni inte kommer överens. Endbright erbjuder juridiska rådgivare som är specialiserade på bodelning.

Om makarna fortfarande inte är överens kring bodelningen kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare som får i uppdrag att sköta bodelningen. Att ansöka om bodelningsförrättare är förhållandevis dyrt och processen kan bli mycket lång.

Tänk på att hantera alla frågor kring barn helt vid sidan av era diskussioner om ekonomin. Deras rätt till er båda, sina föräldrar, har ingenting med er respektive ekonomi att göra. En rättvis och respektfull bodelning lägger en god grund för er föräldrarelation som ni kommer att ha oavsett, så länge ni lever. Försök att lägga stridigheterna åt sidan.

Läs mer i denna artikel för att fördjupa dig kring vad tvist i samband med bodelning kan innebära.

Bodelning mellan sambor

Måste man göra en bodelning vid separation mellan sambor?

Även vid separation mellan sambor kan bodelning begäras, men bodelningen måste begäras inom ett år från dagen för separationen.

Vid en bodelning till följd av separation är det enbart de saker som köptes i syfte att användas gemensamt, såsom bostad och möbler, som ska delas upp. Det som inte införskaffades för gemensamt bruk tas alltså inte upp i bodelningen, men även här kan frågan om vem som fram till dess att bodelningen skett ska få bo kvar i den gemensamma bostaden tas upp till prövning av tingsrätten.

Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Då skriver man ett så kallad samboavtal när man ingår i samboskap. Läs mer om sambolagen i vår stora faktaartikel.

Lästips

På Endbright har vi många artiklar som behandlar bodelning, ekonomi och juridiska spörsmål. Bli medlem helt gratis så får du tillgång till dessa artiklar!

Ordlista för bodelning

 • Beräkningsprincipen: Hur tillgångar och skulder beräknas för att sedan tas upp i bodelningsavtalet. Läs mer här.
 • Bodelningsavtal: ett skriftligt avtal om vad man kommit överens om, som båda parter ska underteckna. Kan men måste inte registreras hos Skatteverket.
 • Bodelningsförättare: En av tingsrätten utsedd bodelningsförrättare som får i uppdrag att sköta bodelningen vid det fall makarna är oense eller begär detta.
 • Bodelningslikvid: Mellanskillnaden som den ena parten ska betala till den andra. Läs mer här.
 • Enskild egendom: egendom som gjorts enskild genom till exempel äktenskapsförord eller testamente med villkor om enskild egendom.
 • Giftorätt: När ni gifte er fick ni giftorätt i varandras egendom och pengar. Giftorätten innebär att din partner genom giftermålet har en option att få hälften av värdet på det du äger om ni skiljer er. På samma sätt har du en likadan option på hälften av allt din partner äger om ni skiljer er.
 • Kvarsittanderätt: Har du det huvudsakliga ansvaret för barnen kan du hos tingsrätten ges rätt till så kallad kvarsittanderätt till er gemensamma bostad till dess att ni kommit överens om bodelningen.
 • Lottläggning: När makarna fördelar tillgångarna tillgångarna i boet och bestämmer vem som ska få vad på sin respektive lott.
 • Äganderätt: Var och en äger sina saker och det man betalat för. Det man hos myndigheter är registrerad ägare till (hus och bil exempelvis). Det egna företaget man byggt upp, det man sparat ihop till sin pension och ibland även det arbetsgivaren sparat ihop till pensionen. Man har också äganderätt till allt man fått i arv eller gåva.

 

Redo att ta nästa steg?

Läs mer om hur Endbright funkar

Som medlem kan du använda dig av vår Divorce Planning för att få en plan för din separation. Endbright har sedan skräddarsydda rådgivningspaket som innehåller alla olika aspekter av skilsmässan, och vi erbjuder också specifik rådgivning inom juridik, ekonomi och välmående.

 

Bodelningspaketet

Fokus på privatekonomisk och juridisk stöttning (5 sessioner). Divorce Planning ingår. Paketet ger dig grundläggande kunskaper inom de privatekonomiska och juridiska delarna av din separationsprocess och passar dig som behöver stöttning vid en bodelning.

Bodelningpaketet PLUS

Fokus på omfattande privatekonomisk och juridisk stöttning (7 sessioner). Divorce Planning ingår. Paketet ger dig grundläggande kunskaper inom de privatekonomiska och juridiska delarna av din separationsprocess och passar dig som behöver omfattande stöttning vid en bodelning och eventuellt gemensamma bolag som delas upp vid en separation.

Välkommen att registrera gratis dig här!

Bli medlem