Bodelning: När görs det och hur går det till?

Fakta artikel bodelning

Hur fungerar bodelning?

När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert gemensamma liv. Det är något som sker genom bodelning. Även om det inte finns ett lagligt krav på bodelning är det något som rekommenderas, så att ni båda två slutar så jämlikt som möjligt. På denna sida ger vi dig vägledning i allt som har med bodelning att göra, både när det gäller bodelning för gifta som skiljer sig och för sambor som separerar.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gå till Endbrightassistenten för att få en digital rekommendation för din unika situation. Du kan också boka en kostnadsfri kundrådgivning för att få en plan för just din separation.

Innehåll

Kort summering – vänta inte!

Om bodelning

 • Vad är bodelning?
 • Vad säger lagen om bodelning?

Hur går bodelning till?

 • Hur fungerar bodelning praktiskt?
 • Hur gör man bodelningsavtalet?

Tidpunkt för bodelningen

 • När ska bodelningen ske?
 • Varför ska man inte vänta med bodelningen?
 • Beräkningsprincipen
 • Vem betalar för bodelningen?

Oenighet vid bodelningen

 • Vad händer om man inte är överens om bodelningen?
 • Bodelningsförrättare
 • Lämna barnen utanför

Bodelning mellan sambor

 • Måste man göra en bodelning vid separation mellan sambor?

Lästips

Vanliga frågor & svar


 

Kort summering – vänta inte!

Det finns flera goda anledningar att inte vänta utan att upprätta ett bodelningsavtal direkt:

 • Eftersom rätten till bodelning kvarstår under många år efter skilsmässan blir det en betydande osäkerhet för båda parter om man väntar.
 • Att dela upp tillgångar långt i efterhand kan vara komplicerat eftersom värden på exempelvis fastigheter och även andra förutsättningar hinner ändras.
 • Banken kräver ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån och för att någon av er ska kunna överta bostaden vid skilsmässan.
 • Om någon av er ska överta bostaden måste det framgå i ett bodelningsavtal för att denne ska få lagfart på hela fastigheten.
 • Utan bodelningsavtal kommer Lantmäteriet kräva din fd partners godkännande vid en framtida försäljning av det hus ni bott i tillsammans.

Om bodelning

Vad är bodelning?

När man bestämt sig för att skiljas skickar man in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Det är sedan tingsrätten som genom en dom faktiskt skiljer er. Är man sambo och delar på sig är det sambolagen som träder i kraft. Men: själva bodelningen är inte formellt löst förrän man reglerat samtliga ekonomiska mellanhavanden i ett bodelningsavtal.

Ett bodelningsavtal är ett viktigt avtal som kan innebära många komplexa juridiska och ekonomiska frågor. Det är avgörande att rätt frågeställningar kommer upp till diskussion, eftersom det oftast är för sent att ändra sig när man väl undertecknat bodelningsavtalet.

Bodelning innebär att du och din före detta partner gör upp ekonomiskt inför de två separata liv som ska inledas. Man kan säga att bodelningsavtalet är beviset på att era ekonomiska förbindelser upphör och att ni fortsättningsvis har skilda ekonomier. En bodelning innebär att ni listar och skriver ned vem som äger vad i ett bodelningsavtal och sedan signerar avtalet tillsammans.

Vad säger lagen om bodelning?

Lagen anger att gifta makars egendom ska fördelas mellan dem genom en så kallad bodelning när ett äktenskap upplöses. Bodelningsavtalet ska vara skriftligt. Det enda undantaget är om ni endast har enskild egendom och ingen av er begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Man måste inte göra en bodelning, men en make eller maka kan komma att ha rätt att kräva en bodelning och den rätten kan sträcker sig flera år efter skilsmässan trätt i kraft. Därför är det alltid en god idé att göra bodelningen i anslutning till skilsmässan, eftersom många banker, Lantmäteriet och fordringsägare ställer också krav på bodelningen utförts och dokumenterats på ett korrekt sätt.

Sambor måste inte göra en bodelning enligt lag men detta rekommenderas. Sambolagen gäller enbart för gemensam bostad och bohag såsom möbler och annat lösöre. Lagen gäller inte för till exempel bankkonton, aktier, bilar, båtar eller sommarstugor. Därför är det klokt att upprätta en bodelning även vid separation när man är sambo.

Endbright har flera avtalspaket för dig som behöver hjälp med avtal, bland annat bodelning, skuldebrev, äktenskapsförord och samboavtal.

Hur går bodelning till?

Hur fungerar bodelning praktiskt?

Bodelning grundar sig på att man som gift har rätt till hälften av värdet på alla gemensamma tillgångar efter avdrag för skulder, oavsett vem som har köpt vad och vem som ägde vad innan giftermålet. Det finns en beräkningsprincip för bodelning som man kan använda sig av. Huvudregeln är att alla tillgångar är gemensamma och delas mellan makarna. Här är det dock viktigt att hålla isär begreppen äganderätt och giftorätt.

Enskild egendom undantas i bodelningen. Detta är egendom som gjorts enskild genom till exempel äktenskapsförord eller testamente med villkor om enskild egendom.

Bodelningen görs genom så kallad lottläggning, och det betyder egentligen att man bestämmer vem som får vad, till exempel vem som ska få ta över den gemensamma bostaden. Vem av makarna som ska få bo i bostaden innan bodelningen är färdigställd är en fråga som domstolen kan pröva inom ramen för äktenskapsskillnaden.

Hur gör man bodelningsavtalet?

När ni är ense om hur ni ska dela era egendomar skrivs själva avtalet där ni skriftligt nedtecknar vad ni kommit överens om. Båda ska underteckna avtalet. För det fall att någon ska ”köpa ut den andre” ur till exempel ett hus, reglerar ni i avtalet hur mycket denne ska betala. Detta kallas bodelningslikvid.

Ni kan komma överens om vilken fördelning ni vill så länge ni är överens om detta. Tänk på att värdera också den tid som ni båda investerat i familjen under äktenskapet/samboförhållandet. Tid som, även om den inte avlönas genom en arbetsgivare med lön och pension, såklart haft ett stort värde för familjen.

En bodelning är ett privat avtal mellan er. Det kan, men måste inte registreras hos Skatteverket eller av annan myndighet. Men det är värt att komma ihåg att en registrering utgör en säkerhet om det senare skulle uppstå stridigheter. När du behöver upprätta ett bodelningsavtal, erbjuder Endbright ett förmånligt paket för avtal.

Beräkningsprincipen

Beräkningsprincipen för bodelning är att ni för var och en av er räknar fram ett nettoöverskott. Ni tar inte med sådant som var och en av äger och som är enskilda egendom genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev.

Exempel: så här räknar du:

+ Allt varje make äger (exkl enskild egendom)
– Skulder som respektive make står som betalningsansvarig för
= Nettoöverskott

Bodelningsformeln för vad var och en har rätt till blir:

Ditt nettoöverskott + din partners nettoöverskott /2 = värdet på det du respektive din partner har rätt till i bodelningen om ni varit gifta.

Vem betalar för bodelningen?

Om ni som par är överens om att ta gemensam hjälp med bodelningen för att att avtalet ska bli rätt kan ni komma överens om att dela på kostnaden för hjälpen. Men om en av er själv väljer att anlita en jurist som för dennes talan i bodelningsfrågorna måste hen själv stå för dessa kostnader. Om det ni inte kommer överens och en bodelningsförrättare kopplas in av domstolen ska ni dela på dessa kostnader.

Endbright tipsar om juridisk & finansiell rådgivning – för dig som behöver råd och stöd inom exempelvis bodelning och familjerätt.

Tidpunkt för bodelningen

När ska bodelningen ske?

Beroende på vad som passar för er så kan man välja när man ska bodela, det vill säga när man upprättar och undertecknar ett bodelningsavtal. Bodelningen ska dock göras med utgångspunkt i hur de ekonomiska förhållandena såg ut dagen då ansökan om äktenskapsskillnad gjordes. Man behöver inte vänta på att få en dom om äktenskapsskillnad för att kunna upprätta bodelningsavtalet. Det kan göras så snart ansökan om äktenskapsskillnad registrerats hos tingsrätten.

Rätten till bodelning kan kvarstå långt efter det att skilsmässan blivit klar även om det saknas en uttrycklig tidsgräns i lag för hur långt senare en bodelning kan begäras på grund av en skilsmässa. Bodelning ska dock göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes. Enligt praxis är det tillåtet att begära bodelning 10 år efter skilsmässan om det föreligger en godtagbar anledning till dröjsmålet.

Varför ska man inte vänta med bodelningen?

Eftersom rätten till bodelning kan kvarstå under många år efter skilsmässan blir det en betydande osäkerhet för båda parter om man väntar. Att dela upp tillgångar långt i efterhand kan vara komplicerat eftersom värden på exempelvis fastigheter och även andra förutsättningar hinner ändras. Dock har man utgångspunkt i de rådande egendomsförhållandena den dag då man delade på sig.

Banken kräver ofta ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån och för att någon av er ska kunna överta bostaden vid skilsmässan. Om någon av er ska överta bostaden måste det framgå i ett bodelningsavtal för att denne ska få lagfart på hela fastigheten. Utan bodelningsavtal kommer Lantmäteriet kräva din fd partners godkännande vid en framtida försäljning av det hus ni bott i tillsammans. Läs mer om detta i vår faktaartikel om bostadsekonomi.

Oenighet vid bodelningen

Vad händer om man inte är överens om bodelningen?

Om ni inte kan enas bör ni i första hand tillsammans prata med en jurist som kan förklara hur bodelningsreglerna fungerar och vad det innebär om ni inte kommer överens. Endbright erbjuder juridiska rådgivare som är specialiserade på bodelning.

Bodelningsförrättare

Om makarna fortfarande inte är överens kring bodelningen kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare som får i uppdrag att sköta bodelningen. Att ansöka om bodelningsförrättare är förhållandevis dyrt och processen kan bli mycket lång. Bodelningsförrättaren är en advokat som ska säkerställa att en bodelning blir klar. Detta kan ta flera år och den som har ett ekonomiskt underläge har ofta inte råd att tvinga fram och vänta ut en rättvis bodelning genom advokater och bodelningsförrättare.

Kom ihåg: Oavsett vem av er som ansöker om en bodelningsförrättare, blir ni solidariskt betalningsansvariga för advokatens arbete som ofta blir omfattande och mycket dyrt.

Istället för en bodelningsförrättare, låt bodelningen ta tid och ta reda på vilka rättigheter du har när det kommer till bodelningen. Har du det huvudsakliga ansvaret för barnen kan du hos tingsrätten ges rätt till så kallad kvarsittanderätt till er gemensamma bostad till dess att ni kommit överens om bodelningen. Om ni verkligen inte kan komma överens ta i första hand hjälp av en jurist som ni anlitar och träffar tillsammans, och som kan hjälpa er.

Lämna barnen utanför

Tänk på att hantera alla frågor kring barn helt vid sidan av era diskussioner om ekonomin. Deras rätt till er båda, sina föräldrar, har ingenting med er respektive ekonomi att göra. En respektfull och rättvis bodelning lägger en god grund för den föräldrarelation som ni kommer att ha oavsett, så länge ni lever. Försök att lägga stridigheterna åt sidan.

Bodelning mellan sambor

Måste man göra en bodelning vid separation mellan sambor?

Även vid separation mellan sambor kan bodelning begäras, men bodelningen måste begäras inom ett år från dagen för separationen.

Vid en bodelning till följd av separation är det enbart de saker som köptes i syfte att användas gemensamt, såsom bostad och möbler, som ska delas upp. Det som inte införskaffades för gemensamt bruk tas alltså inte upp i bodelningen, men även här kan frågan om vem som fram till dess att bodelningen skett ska få bo kvar i den gemensamma bostaden tas upp till prövning av tingsrätten.

Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Då skriver man ett så kallad samboavtal när man ingår i samboskap. Läs mer om sambolagen i vår stora faktaartikel.

Lästips

Vanliga frågor & svar om bodelning


Vad är bodelning?

Bodelning innebär att du och din före detta partner gör upp ekonomiskt inför de två separata liv som ska inledas. En bodelning innebär att ni listar och skriver ned vem som äger vad i ett bodelningsavtal och sedan signerar avtalet tillsammans. Därefter har ni skilda ekonomier.

Vad är ett bodelningsavtal?

Bodelningsavtal är ett skriftligt avtal om vad man kommit överens om, som båda parter ska underteckna. Kan men måste inte registreras hos Skatteverket.

Vad är en bodelningsförrättare?

I det fall makarna är oense eller begär detta kan tingsrätten kan utse bodelningsförrättare som får i uppdrag att sköta bodelningen. Det kan dock bli en dyr och utdragen process.

Vad innebär bodelningslikvid?

Bodelningslikvid är mellanskillnaden som den ena parten ska betala till den andra efter en bodelning.

Vad innebär enskild egendom?

Egendom som gjorts enskild genom till exempel äktenskapsförord eller testamente med villkor om enskild egendom.

Vad innebär giftorätt?

När ni gifte er fick ni giftorätt i varandras egendom och pengar. Giftorätten innebär att din partner genom giftermålet har en option att få hälften av värdet på det du äger om ni skiljer er. På samma sätt har du en likadan option på hälften av allt din partner äger om ni skiljer er.

Vad innebär äganderätt?

Var och en äger sina saker och det man betalat för och det man hos myndigheter är registrerad ägare till (hus och bil exempelvis).Till exempel kan det vara det egna företaget man byggt upp, det man sparat ihop till sin pension och ibland även det arbetsgivaren sparat ihop till pensionen. Man har också äganderätt till allt man fått i arv eller gåva.

Vad innebär kvarsittanderätt?

Har du det huvudsakliga ansvaret för barnen kan du hos tingsrätten ges rätt till så kallad kvarsittanderätt till er gemensamma bostad till dess att ni kommit överens om bodelningen.

Vad betyder ”beräkningsprincipen”?

Beräkningsprincipen är det sätt som tillgångar och skulder beräknas för att sedan tas upp i bodelningsavtalet.

Vad innebär lottläggning?

När makarna fördelar tillgångarna tillgångarna i boet och bestämmer vem som ska få vad på sin respektive lott kallas det lottläggning.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gå till Endbrightassistenten för att få en digital rekommendation för din unika situation. Du kan också boka en kostnadsfri kundrådgivning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...