Vårdnadstvist: Fakta & råd

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen och att man ”måste” tvista om barnen. Så är det inte alls, med rätt stöd och hjälp kan många problem lösas utanför domstol.

En annan vanlig missuppfattning är att delad vårdnad per automatik innebär att barnet bor 50/50 hos vardera föräldern, eller att ensam vårdnad innebär att barnet inte bor hos den ena föräldern alls. Men vårdnad och umgänge är inte samma sak, du kan läsa mer om detta, och mycket annat, i vår faktaartikel Skiljas med barn.

Har du och din ex-partner svårt att komma överens om hur vårdnad och umgänge med barnen ska fungera efter skilsmässan? Här finner du fakta och råd för hur du ska gå vidare – vad du måste göra och vad du kan göra för att om möjligt undvika tvist.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gå till Endbrightassistenten för att få en digital rekommendation för din unika situation. Du kan också boka en kostnadsfri kundrådgivning för att få en plan för just din separation.

Innehåll

Samtalsterapi & föräldrarådgivning

Medling som lösning

Informationssamtal & samarbetssamtal

  • Obligatoriskt informationssamtal
  • Samarbetssamtal

Vårdnadstvist

  • Stämning i domstol
  • Hur fungerar en tvist?
  • Behöver jag ett ombud?
  • Rättsskydd

Lästips

Vanliga frågor & svar


Samtalsterapi & föräldrarådgivning

Föräldrarådgivning är en bra första utgångspunkt för att tillsammans försöka landa i vad som är bäst för dig, er och era barn.

En föräldrarådgivare kan hjälpa er att hitta vägar framåt i ert medföräldraskap, för att hitta lösningar som är bäst för barnet och där ni kan fungera tillsammans.

Förmånliga paket

Endbright har flera förmånliga rådgivnings- och avtalspaket för dig som behöver hjälp med bodelning, avtal, privatekonomi & bolån föräldraskap, mental coachning med mera. Ta en titt på vårt utbud!

Medling som lösning

Om ni som föräldrar inte kan enas om barnets vårdnad, var barnen skall bo eller hur umgänget skall se ut rekommenderar vi i första hand medling, vilket Endbright kan erbjuda.

Medling är en metod för att lösa konflikter och bearbeta relationen mellan parter som är i konflikt med varandra. Medlaren är opartisk och neutral. Under medlingen arbetar man med kommunikationen mellan parterna så att de kan gå från parrelation till föräldrarelation, där barnens behov står i centrum.

Medling är något som blir ett allt vanligare redskap. I vissa fall kan medling förkomma om man redan befinner sig i en tvist i domstol. Då har tingsrätten förordat detta.

Att använda sig av medling innan man eventuellt hamnar i en tvist kan vara klokt och ger ofta goda resultat.

Detta är något som både Endbright men även andra instanser såsom regeringen jobbar för, då man ser att tvister kan skapa långsiktiga problem. Framförallt arbetar regeringen mot ett alltmer stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister och en rad åtgärder sätts löpande in för att förhindra just tvist.

Informationssamtal & samarbetssamtal

Skulle medling inte fungera kan ni få hjälp av kommunen, via socialtjänsten. Man vänder sig då till den enhet som kallas familjerätten eller familjerådgivningen.

Obligatoriskt informationssamtal

Sedan den 1 januari 2022 är det krav på att ha haft ett informationssamtal hos kommunen för att kunna driva en vårdnadstvist. Det är familjerätten som genomför dessa obligatoriska informationssamtal för att lösa den eventuella konflikten. Igen, detta är för att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister och syftar till att ge förutsättningar för föräldrar att nå lösningar som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. På så vis menar regeringen att vissa tvister skall kunna lösas innan tvist inleds genom att föräldrarna får information, stöd och hjälpinsatser.

Huvudregeln är att informationssamtal ska ske med båda föräldrarna gemensamt, men om det finns särskilda skäl kan man istället erbjuda föräldrarna att detta sker enskilt. Föräldrarna kan också begära att samtalet ska ske enskilt. Samtalen är kostnadsfria och sker under sekretess. Under samtalet informeras om den rättsliga gången vid evetuell tvist, vilka stödinsatser som finns att tillgå via familjerätten samt eventuella andra verktyg som kan vara till hjälp för att finna en så bra lösning som möjligt. Efter samtalet fås ett intyg på att man har deltagit. Intyget behövs för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/ eller umgänge med ditt barn vid en tvist i domstol.

Har du frågor om detta så vänd dig gärna till vår kostnadsfria kundrådgivning så hjälper vi dig vidare.

Samarbetssamtal

Informationssamtalet är obligatoriskt för att kunna driva en vårdnadstvist. Men föräldrar kan även få fortsatt samtalsstöd genom familjerätten för att kunna samarbeta kring frågor som gäller barn, dessa brukar kalla samarbetssamtal. Detta kan ni göra om ni står före, under eller efter en separation eller skilsmässa.

Samarbetssamtalen utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och syftar till att hjälpa föräldrar att komma överens om vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtalen är frivilliga, brukar bestå av två till fem samtal, kostar inget och omfattas av sekretess. Dock, förutsätter dessa samtal att båda föräldrarna vill delta och finna en gemensam lösning. Man kan även skriva ett avtal som bestämmer förutsättningarna för och hur boende och umgänge skall se ut. Ett sådant avtal är juridiskt bindande.

Vårdnadstvist

Stämning i domstol

Om ni, trots dessa åtgärder, inte kommer överens kan tingsrätten fatta beslut baserat på underlag kring er situation. Varje fall är unikt men domstolens hantering ser oftast likadan ut för de flesta vårdnadstvister.

För att en domstol ska ta upp en fråga om vårdnad, boende eller barns rätt till umgänge krävs det att en av föräldrarna ansöker om stämning.

I en vårdnadstvist ser domstolen alltid till barnets bästa. Ofta är det bäst för barnet om föräldrarna själva kan komma överens. Därför kan tingsrätten även ge familjerätten i uppdrag att ha ytterligare samtal med er, i syfte att försöka hitta lösningar utanför domstolen.

Tingsrätten kan också besluta att familjerätten ska lämna upplysningar eller göra en utredning för att se vad som är bäst för barnet. I sådana fall träffar en socialsekreterare föräldrarna och som huvudregel även barnet. Utredningen är helt fokuserad på barnens behov. Vanligtvis för socialsekreteraren samtal och gör även hembesök. Innan utredningen skickas vidare till tingsrätten får föräldrarna läsa utredningen i sin helhet och har också möjlighet att inkomma med synpunkter eller ytterligare frågor.

I vissa fall lämnar tingsrätten i uppdrag till en medlare utanför domstolen att försöka hjälpa er föräldrar hitta en samförståndslösning för barnets bästa, såsom är beskrivet i stycket om medling ovan.

Hur fungerar en tvist?

Om en stämningsansökan skickats in till tingsrätten kommer föräldrarna initialt bli kallade till ett första möte, en så kallad muntlig förberedelse. Syftet med mötet är att föräldrarna ska få berätta för domaren vad de tycker är bäst för barnet. Domaren försöker tillsammans med föräldrarna komma fram till vad tingsrätten eventuellt behöver besluta om. Domaren kommer att, och skall, fokusera på vad som bäst för barnet.

Det kan hända att föräldrarna tillsammans lyckas komma överens om en tillfällig eller slutlig lösning under mötet. I sådana fall kan tingsrätten besluta i enlighet med vad man har kommit överens om. En förutsättning är att överenskommelsen stämmer med vad som är bäst för barnet. Om föräldrarna inte är överens kan domaren besluta vad som ska gälla tills vidare, under tiden som tvisten pågår. Detta kallas för ett interimistiskt beslut.

Tingsrätten kan hålla flera muntliga förberedelser i ett mål. Om föräldrarna inte lyckas komma överens håller tingsrätten slutligen en huvudförhandling där som regel båda föräldrar och eventuellt också vittnen hörs. Även skriftliga bevis kan läggas fram. Därefter beslutar rätten genom en dom vad som ska gälla. Ett vårdnadsmål brukar handläggas i mellan nio och tolv månader innan en huvudförhandling kan komma att äga rum.

Behöver jag ett juridiskt ombud?

Ett ombud är en person som företräder den som är part i domstol. Ett ombud är vanligtvis en advokat eller en annan person med juridisk utbildning. Här kan du läsa mer om tvist och ombud.

Man väljer själv om man önskar ett ombud eller inte. Den som tar hjälp av ett ombud får själv stå för kostnaden. Det kan ibland finnas möjlighet att genom hemförsäkringen få ersättning i samband med en tvist, så kallat rättsskydd. Om inte den möjligheten finns kan man i vissa fall få rättshjälp från staten för delar av kostnaden.

Tänk på att om du inte har rätt till rättsskydd eller rättshjälp – undersök andra möjligheter. Hos oss på Endbright erbjuds ett mer kostnadseffektivt alternativ till att anlita ett juridiskt ombud i vårdnadstvisten, framtaget med dig som faller mellan stolarna i dessa två system i åtanke.

Har du frågor om detta så vänd dig gärna till vår kostnadsfria kundrådgivning så hjälper vi dig vidare. Vi har kunniga och erfarna jurister och advokater som kan ge råd kring just din situation.

Rättsskydd

Om du måste vända dig till domstol – ta reda på om du har rätt till rättsskydd via din hemförsäkring, eller rättshjälp, som är ett statligt stöd för dig med sämre ekonomiska förutsättningar. I sådant fall kan du nämligen få delar av kostnaderna för att anlita ett juridiskt ombud täckta. Om du inte tjänar över 260 000 kronor om året och om din hemförsäkring inte täcker kostnaderna för juridiskt ombud, kan du få rättshjälp. Den jurist du vill ha bekostas av staten och får ersättning enligt en maxtaxa. Här kan du läsa mer om rättsskydd.

Endbright tipsar om föräldracoachning – för dig som behöver stöttning i din nya familjesituation.

Lästips

Vanliga frågor & svar

Vad innebär ensam vårdnad?

Ensam vårdnad innebär att den ena föräldern ensam kan fatta beslut om barnet, men däremot ”blir man inte av med” den andra föräldern. Barnet har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar oavsett hur vårdnaden är fördelad mellan dem. För att tilldömas ensam vårdnad krävs mycket, till exempel svåra samarbetsproblem, våld eller missbruk. Läs mer om vårdnadsbegreppet.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Som vårdnadshavare ansvarar man för att ta de beslut som barnet inte själv kan ta (till exempel om skolgång, boende, pass med mera). Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna tillsammans ska fatta dessa beslut. Gemensam vårdnad kallas ofta ”delad vårdnad”, men detta är inte ett juridiskt begrepp. Gemensam vårdnad betyder inte per automatik att boendet/umgänge fördelas 50-50, det behöver man komma överens om mellan föräldrarna. Om man inte kan komma överens kan domstolen besluta, utifrån barnets bästa.

Vad är vårdnadstvist?

Om ni trots åtgärder och informationssamtal inte kan komma överens kan tingsrätten fatta beslut baserat på underlag kring er situation. För att en domstol ska ta upp en vårdnadstvist behöver en av föräldrarna ansöka om stämning. I en vårdnadstvist behöver du ett juridiskt ombud. Läs mer om vårdnadstvist.

Jag behöver ett juridiskt ombud, vad är det?

Ett juridiskt ombud är en jurist eller advokat som företräder den som är part i domstol.

Vad innebär den nya lagen om obligatoriskt informationssamtal?

Sedan 1 januari 2022 krävs obligatoriskt samarbetssamtal. Informationssamtal kan ske efter ansökan från förälder eller på uppdrag av domstol. Separerade föräldrar får samtalsstöd genom kommunen för att kunna samarbeta kring frågor som gäller barn. Samtalen utgår från barnets behov av båda sina föräldrar och syftar till att hjälpa föräldrarna att komma överens om vårdnad, boende och umgänge.

Vad är familjerätten?

Familjerätten är den enhet inom din kommuns socialförvaltning som hanterar vårdnads- och familjefrågor, benämns ofta familjerätten, familjerättsenheten eller familjerådgivningen.

Vad är ett ”frivilligt samarbetssamtal”?

Familjerätten erbjuder frivilliga samtal för att hitta samarbetslösningar, både före, under och efter en separation eller skilsmässa. Dessa samtalsserier brukar vara två till fem samtal, kostar inget och omfattas av sekretess.

Vad är rättsskydd?

Via hemförsäkringen kan man få rättsskydd. Villkoren för ersättning varierar mycket mellan olika försäkringsbolag men generellt brukar gälla att det måste ha gått en tid efter separationen innan man kan få ersättning för ett juridiskt ombud.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gå till Endbrightassistenten för att få en digital rekommendation för din unika situation. Du kan också boka en kostnadsfri kundrådgivning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...