Allmänna villkor


Endbrights värderingar bygger på hänsyn och respekt. När du använder Endbright ber vi dig därför att förhålla dig till följande regler: 

  • Använd inte förolämpande, kränkande, provocerande eller hotfullt språk.
  • Använd inte språk som är diskriminerande gällande kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tro, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • Hot eller trakasserier är inte tillåtna på Endbright. Hot inkluderar ord som uttrycks verbalt eller skriftligt och/eller handlingar som är avsedda för att orsaka obehag eller skada.

Om dessa regler inte efterföljs kan Endbright vidta åtgärder som att inaktivera användarkontot och/eller göra en polisanmälan.

Användaransvar

Du förbinder dig att: 

  • Endast använda Endbright’s Plattform (”Plattform”) för personlig konsultation och information.
  • Inte distribuera eller på annat sätt överföra data eller information på Plattformen som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal; (ii) gör intrång, bidrar till eller uppmuntrar andra att göra intrång på immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) nyttjar virus, trojaner, maskar, annan skadlig programvara eller skadlig kod, eller något som annars kan skada eller negativt påverka Plattformen, eller (iv) på annat sätt kan orsaka skada eller annan olägenhet för Endbright eller någon tredje part. 

VILLKOR – BOKNING AV TJÄNSTER

Bokningstjänsten är en digital plattform för e-hälsolösningar som möjliggör för företag att tillhandahålla rådgivning eller tidsbokning genom bokningssystem, video eller chattmeddelanden med kunder (”Tjänsten”), som tillhandahålls av Endbright (Equal Equity AB) (”Leverantören”) med org.nr. 559210-0159. Tjänsten ägs av Curoflow Technology AB (“Curoflow”), med org.nr. 559123-3654, och licensieras till Leverantören i egenskap av underleverantör till Leverantören. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller i förhållande till en fysisk person (”Slutanvändaren”) som använder Tjänsten.

1. Uppgraderade versioner och nya funktioner

1.1. Uppgraderade funktioner och nya versioner av Tjänsten kommer implementeras i Tjänsten i den utsträckning som Leverantören anser lämplig. Leverantören förbehåller sig rätten att, utan förvarning och när som helst, göra ändringar i eller modifiera Tjänsten eller det sätt Tjänsten tillhandahålls.

2. Användning av tjänsten

2.1. Slutanvändaren ska agera i enlighet med de instruktioner som Leverantören ger avseende användning av Tjänsten. Om användningen av Tjänsten kräver förälders eller en förmyndares tillstånd är Slutanvändaren ansvarig för att erhålla ett sådant tillstånd.

2.2. Slutanvändaren garanterar att Tjänsten inte kommer användas för ändamål som strider mot gällande lag eller dessa Villkor och är ansvarig för alla åtgärder och aktiviteter som genomförs inom ramen för sin användning av Tjänsten. Varken Leverantören eller dess underleverantörer är ansvariga för obehörig åtkomst till Tjänsten som är ett resultat av Slutanvändarens underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder för att förhindra sådan åtkomst.

2.3. Slutanvändaren garanterar att det material som tillgängliggörs av Slutanvändaren i Tjänsten inte gör intrång i annans rätt eller strider mot gällande lag.

2.4. Slutanvändaren får inte kopiera, reproducera, sälja, licensiera, distribuera, modifiera, dekompliera eller på annat sätt göra ändringar i Tjänsten eller göra Tjänsten, eller delar av Tjänsten, tillgänglig för andra. 

2.5.  Du har rätt att när som helst säga upp det konto som du som Slutanvändare har registrerat.

3. Köp och leveransvillkor

3.1. Genom att använda Tjänsten godkänner Slutanvändaren Leverantörens köpvillkor.

3.2. Slutanvändaren har rätt att motta den tjänst som anges vid godkänd betalning undantaget villkoren i 3.4. Leverantören åtar sig att endast att leverera den tjänst som betalning avser och ingen ytterligare tjänst utöver detta garanteras på förhand.

3.3. Betalning måste ske före rådgivningssessionen ska äga rum, annars förfaller din bokning.

3.4. Avbokning ska senast 24 timmar före bokad rådgivning och du har då rätt att återfå inbetald avgift. Vid ånger/avbokning senare än 24 timmar innan avtalat besökstid debiteras fullt belopp. Om rådgivningssessionen som du bokar av är inom ramen för ett paket förfaller sessionen. Om Slutanvändare inte är tillgänglig vid avtalad besökstid förbehåller sig Leverantören att debitera fullt belopp utan skyldighet att återbetala avgiften till Slutanvändaren. Om du behöver boka av senare än inom 24 hr före avtalad tid ber vi dig kontakta kundtjanst@endbright.se.

3.5. Rådgivningspaket måste utnyttjas inom 12 månader efter paketet köpts. Eventuellt kvarstående sessioner förfaller sedan.

3.6. Du har rätt att ångra ditt köp utan att ange något skäl inom 14 dagar efter ditt köp. Vill du utöva ångerrätten ska du till Endbright skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett e-mail). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Ångerrätten gäller inte för digitalt nerladdat innehåll. Vill du utöva ångerrätten efter att ångestfristen gått ut kan du komma att debiteras en avgift.

3.7. I det fall du som kund är missnöjd och anser att det föreligger fel i den tjänst Endbright förmedlat ska kunden när fel upptäckts omgående kontakta Endbright. Kontakta oss på kundtjanst@endbright.se.

3.8.  Genom Tjänsten erbjuds betalning via Swish, kortbetalning och faktura. Leverantören har rätt att bestämma vilka betalningsmedel som erbjuds. Alla priser anges i SEK och är inklusive eventuell moms.

3.9. Endbright använder sig av Payson. För att kunna erbjuda dig Paysons betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Payson, för att Payson ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. För frågor hänvisar vi till www.payson.se

4. Begränsad tillgång till tjänsten

4.1. Tjänsten kan komma att störas av omständigheter utanför Leverantörens eller dess underleverantörers kontroll, detta kan påverka funktionaliteten och tillgängligheten av Tjänsten. Eftersom varken Leverantören eller dess underleverantörer kan kontrollera sådana omständigheter, kan inte Leverantören garantera en kontinuerlig och oavbruten tillgång till Tjänsten. Leverantören ska dock, om omständigheterna kräver det, försöka undanröja faktorer som stör eller riskerar att störa Tjänstens funktionalitet och tillgänglighet.

4.2. Leverantören har, på grund av tekniska, underhålls- eller säkerhetsskäl, rätt att vidta lämpliga åtgärder som kan påverka tillgången till Tjänsten. Slutanvändaren ska utan dröjsmål och i nödvändig utsträckning informeras om begränsning eller avbrott i tillgången till Tjänsten, till exempel genom att Leverantören publicerar information på sin webbplats eller liknande.

4.3. Leverantören förbehåller sig rätten att när som helst avsluta Slutanvändarens tillgång till Tjänsten om Leverantören misstänker att Slutanvändaren bryter mot dessa Villkor eller annars agerar på ett sätt som riskerar att orsaka Leverantören, dess underleverantör, andra användare eller personer men eller annan skada.

5. Immateriella rättigheter

5.1. Alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Tjänsten tillhör Curoflow eller Leverantören. Rättigheterna innefattar, men är inte begränsade till Tjänstens drift, metod, mjukvara och design. Slutanvändaren erhåller inte några rättigheter till Tjänsten eller material som uppkommer genom användningen av Tjänsten.

6. Tredjepartsapplikationer

6.1. För att kunna använda delar av Tjänsten måste Slutanvändaren ha tillgång till vissa tredjepartsapplikationer. Slutanvändaren är själv ansvarig för att installera och uppdatera sådana tredjepartsapplikationer.

6.2. Slutanvändaren ansvarar självständigt för att nyttjandet av tredjepartsapplikationer sker i enlighet med de villkor som gäller i förhållande till leverantören av tredjepartapplikationen. Slutanvändaren ska hålla Leverantören, och dess underleverantörer, skadelös för det fall anspråk riktas av sådan leverantör mot Leverantören eller underleverantör till följd av Slutanvändarens användning av tredjepartsapplikation.

6.3. Varken Leverantören eller dess underleverantörer ansvarar för fel, och garanterar inte heller funktionaliteten, i tredjepartsapplikation.

7. Länkar till andra webbplatser

7.1. I Tjänsten kan Slutanvändaren finna länkar till webbplatser tillhörande tredje part. Leverantören har ingen kontroll över, eller ansvar för, sådana länkade webbplatser eller innehållet däri och kan inte hållas ansvarig för skador som uppkommer i samband med användning av tjänster på länkade webbplatser. Slutanvändaren rekommenderas att läsa användarvillkor och sekretesspolicy för sådana tredjepartswebbplatser.

8. Cookies

8.1. Cookies är passiva textfiler eller bitar av information som lagras i Slutanvändarens webbläsare vid uppkoppling till Tjänsten. Cookies används för att förbättra användarupplevelsen och för att erhålla information såsom statistik om Slutanvändarens användning av Tjänsten. Slutanvändaren accepterar användandet av cookies, men kan i sin webbläsare neka användningen av cookies. Ett nekande kan dock påverka funktionaliteten och tillgängligheten av Tjänsten. 

8.2. För detaljer om cookies, se separat Cookiepolicy

9. Ansvarsbegränsning

9.1. Leverantören är ansvarig för de tjänster som tillhandahålls till Slutanvändaren i samband med användningen av Tjänsten i enlighet med tillämplig lag.

9.2. Varken Leverantören eller dess underleverantörer är skyldig att ersätta Slutanvändaren för någon annan skada än som följer av punkt 9.1. Denna ansvarsbegränsning gäller bland annat men inte uteslutande inkomstförlust, förlust av data eller andra direkta och indirekta förluster eller skador av något slag som är ett direkt eller indirekt resultat av Slutanvändarens användning av Tjänsten eller innehållet i Tjänsten. Ansvarsbegränsningen gäller även i förhållande till Slutanvändarens ersättningsansvar i förhållande till tredje man.

9.3. Tjänstens syfte är att underlätta kommunikationen mellan Slutanvändare och Leverantör. Slutanvändaren är ensam ansvarig för kontakten med, och för informationen som ges till, Leverantören.

10. Force Majeure

10.1. Leverantören och dess underleverantörer befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra sin skyldighet enligt dessa Villkor under den tidsperiod och i den utsträckning fullgörandet av antingen Leverantören eller dess underleverantörer hindras på grund av omständighet som ligger utanför sådan parts kontroll såsom krig, krigsliknande fientligheter, fackliga stridsåtgärder, ny eller ändrad lagstiftning, statliga åtgärder, avbrott eller fel i elförsörjningen eller kommunikationssystem, eld, översvämning eller annan omständighet av liknande betydelse. 

11. Ändringar

11.1. Leverantören har rätt att göra ändringar eller tillägg till dessa Villkor. Alla ändringar kommer träda i kraft automatiskt senast fjorton (14) dagar efter att ändringen har publicerats i Tjänsten. Slutanvändaren anses ha accepterat de nya villkoren om Slutanvändaren använder Tjänsten efter fjortondagarsperiodens utgång.

12. Kommunikation

12.1. Slutanvändaren accepterar att all kommunikation från Leverantören eller dess underleverantörer till Slutanvändaren kan ske elektroniskt. Meddelanden ska anses mottagna samma dag som de skickas.

13. Varaktighet

13.1. Dessa Villkor gäller från den tidpunkt då Slutanvändaren registrerar en användarprofil i samband med användning av Tjänsten till dess att Slutanvändaren upphör att använda Tjänsten.

14. Tillämplig lag och tvistelösning

14.1. Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med och regleras av svensk lag. Tvist eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa Villkor samt överträdelse, uppsägning eller ogiltighet av dessa Villkor ska slutligt avgöras av allmän domstol i Sverige.

15. Kontakt

Equal Equity AB (Endbright), Ribersborgsvägen 13A, 217 53 Malmö.

Kontakt: via mail kundtjanst@endbright.se eller telefon 040-44 66 22

Org.nr: 559210-0159.