Endbrightrapporten 2024

Ofrivilligt fastkedjade vid varandra

Skilsmässa och separation omöjliggörs av ekonomiska och samhälleliga hinder.

 • Ekonomi och bostadsfrågor utgör allt större hinder för att kunna
  lämna en partner.
 • 56% har försämrat ekonomiskt läge efter skilsmässa.
 • 3-7% fler är sjukskrivna i samband med skilsmässa eller separation, jämfört med sammanboende, och detta pågår under cirka 10 år före under och efter skilsmässan, och kvinnor är särskilt utsatta.
 • Fortsatt stora risker för ekonomiskt våld i samband med skilsmässa – lagstiftning och myndighetspraxis hänger inte med.

I årets Endbrightrapport sätts fokus på de ekonomiska och legala perspektiven av en skilsmässa eller separation. Vi lever i en tid med moderna familjestrukturer, vilka kräver lagstiftning och myndighetspraxis som matchar verkligheten. Men Endbrightrapporten visar att samhälle och företag ligger efter. 

I rapporten påvisas tydliga samband mellan sjukskrivningar och skilsmässa eller separation. Risken för sjukskrivning löper under sammantaget tio år, både före och efter en skilsmässa eller separation. 3-7% fler skilda och separerade är sjukskrivna jämfört med sammanboende, kvinnor står för den högre andelen. Den förhöjda risken och det faktiska antalet bekräftas av såväl Försäkringskassan som forskare vid Stockholms Universitet.

De kostnader som dessa sjukskrivningar innebär för samhälle och företag
är enorma, men kan med förebyggande arbete minskas eller undvikas.
Social hållbarhet är en del av ESG-agendan, och de anställdas välmående och psykiska hälsa anses vara avgörande för ett företags framgång. Att inte ta ansvar för medarbetarnas välmående innebär stor ekonomisk risk och skapar en undermålig grund för ett effektivt arbete med social hållbarhet.

Rapporten visar även på hur skilsmässa och separation skapar ökande problem med den privatekonomin. Endbrights egna undersökning visar att hela 56% av de tillfrågade har fått en sämre ekonomisk situation än innan separationen eller skilsmässan, vilket är en ökning med ca 10% sedan 2023.

Svårigheterna att hitta och finansiera en ny bostad är en viktig faktor i den ekonomiska oron och möjligheten att kunna separera. Enligt Finansinspektionen slår amorteringskraven orimligt hårt mot skilda och separerade. Undantag är möjliga, men det är upp till låneinstituten att bedöma detta enligt egen praxis. Den ökande skuldsättningen kan också den delvis kopplas till ensamstående. 

Ekonomiskt våld i relationer, där en part utövar förtryck, kontroll eller begränsar den andras ekonomiska frihet, blir också allt vanligare, och processen kring bodelningar är ett exempel på detta. Bodelning missbrukas ofta av den ekonomiskt starkare parten och kan även vara en förlängning av fysiskt våld i relationen. Ett annat exempel är när en förälder inte betalar underhållsbidrag. Uteblivet underhåll är en av de vanligaste betalningsanmärkningarna hos Kronofogden idag.

Flera myndigheter och samhällskritiska tjänster har en viktig roll i samband med äktenskap, samboskap, skilsmässa eller separation, exempelvis banker och kreditinstitut, mäklare, Lantmäteriet samt Försäkringskassan. Endbright efterlyser bättre rutiner och samverkan mellan dessa aktörer för att minska risken för ekonomiskt våld och relationsbedrägerier.

Endbrights uppmaningar

Regeringen

Effekterna av skilsmässa och separation behöver inkluderas i regeringens arbetsmiljöstrategi “En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025”. Regeringen behöver ta initiativ till fler forskningsprojekt kring skilsmässa och separation, och behöver också ge direktiv till myndigheter som Försäkringskassan och SCB att i högre utsträckning samla in data kring skilsmässa och separation och dess effekter.

Myndigheter

Arbetsmiljöverket bör i sin återrapportering och redovisning av insatser lyfta fler frågor som berör skilsmässa eller separation. De bör även lyfta frågan aktivt i de samrådsformer man har med arbetsmarknadens olika parter. Försäkringskassan behöver stärka sin kommunikation, exempelvis genom att tydliggöra användande av rehabiliteringsstöd för psykisk ohälsa i samband med separation eller skilsmässa.

Arbetsgivarorganisationer & Fackförbund: 

Aktörer som Svensk Näringsliv, TCO och Almega bör genom sina förslag på åtgärder och reformer inkludera större fokus på skilsmässa och separation inom arbetsmiljö och ESG-agendan, för att säkra den sociala hållbarheten på arbetsplatser och minska omkostnader. Det ligger i dessa parters uppdrag att driva på politiker och andra beslutsfattare och att påverka samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet där skilsmässa och separation allt tydligare syns påverka arbetslivet.

Bankväsendet

Det behövs ett starkare konsumentskydd och bättre information, helst i form av upplysningsplikt, i samband med samboskap, äktenskap och finansiella tjänster. Ett ökat konsumentskydd kan minska risker och spara tid och pengar, samt minska rättskyddskostnader och utdragna bodelningsprocesser för staten. För att minska riskerna för bedrägerier bör bättre rutiner och system mellan bank, mäklare och lantmäteri upprättas. 

Försäkringsbolag

Försäkringsbolagen har en möjlighet att inkludera bättre verktyg för företag och privatpersoner i syfte att dels preventivt skydda relationer och familjer med juridisk-ekonomiska skydd, och hjälp och stöd i sociala frågor som exempelvis par- och föräldrarådgivning; samt skapa reaktiva skydd i det fall där skilsmässa och separation inträffar.

För mer information, kontakta:

Charlotte Ljung, VD Endbright
0702 – 62 14 33
charlotte.ljung@endbright.se


Fakta från rapporten

 • I Endbrights enkät svarar 56% att deras ekonomi har försämrats efter separationen. Av de svarande som ännu ej påbörjat sin separation uppger 45% att de ser privatekonomin som ett hinder för separationen.
 • Enkäten visar också att 59% av de svarande har stor till mycket stor oro för privatekonomi och pension, relationen till ex-partnern samt för boende och bolån. Oron överskuggas enbart av oro för eventuella barns mående under skilsmässan, där 77% uppger att det oroar dem i hög grad.
 • Kvinnor drabbas hårdare ekonomiskt än män, särskilt ensamstående kvinnor med barn. Under 2023 hade 30% svårt att få ekonomin att gå ihop. 57% av dessa saknar kontantmarginal, vilket kan jämföras med 24% bland ensamstående män med barn. (SCB)
 • Under 2021 hade 58% av svenskarna lätt till mycket lätt att få hushållsekonomin att gå ihop. 2023 hade andelen sjunkit till 46%. En ökande andel säger samtidigt att de fått svårt till mycket svårt att få ekonomin att gå ihop – från 7% till 9%. (SCB)
 • Kvinnors oro för sitt boende vid separation har ökat under de senaste två åren, från 45% till 57%. Kvinnor känner även störst ekonomisk oro, med en ökning från 12% till 23% på två år (Fredrika Bremer-förbundet)
 • Vid en separation har banken möjlighet att bevilja undantag från amorteringskraven. Några centrala direktiv från FI finns dock inte, utan det lämnas till banken att besluta enligt egen praxis. (FI)
 • Skåne, särskilt Malmö och Bjuv, är kommuner där man skiljer sig i högre utsträckning. Här återfinns även några av de mest skuldsatta föräldrarna. Cirka 180 000 barn i Sverige har föräldrar som har skulder hos Kronofogden, en ökning med hela 4% jämfört med förra året. (Kronofogdemyndigheten)
 • Uteblivet underhåll utgör en av de vanligaste betalningsanmärkningarna. Den samlade skulden uppgick till över 1,2 miljarder kronor år 2016. (Kronofogdemyndigheten)
 • En ny studie har tittat på hur sjukfrånvaron sett ut tre år före separationen, under separationsåret och åtta år efter separationen; detta jämfört med sammanboende. Separerade kvinnor ligger hela 7% över sammanboende kvinnor gällande sjukskrivningar, separerade män cirka 3% över sammanboende män. (Stockholms Universitet)
 • Risken för långtidssjukskrivning (+ 14 dagar) för frånskilda är 15-20% högre än risken för alla andra grupper, i synnerhet i psykiatrisk diagnos. (Försäkringskassan)
 • Antalet individer som är sjukskrivna i Sverige har i genomsnitt varit cirka 600 000 per år, 60% är kvinnor. Utgifterna för sjukersättning uppgick till 27,6 miljarder kronor år 2021. (Försäkringskassan)

Fakta Sverige 2023

 • Antalet skilsmässor 2023 var 21 231, vilket är en minskning med cirka 1,5% jämfört med 2022. Det är det lägsta antalet skilsmässor sedan 2005. Det anses av forskare vara en tillfällig inlåsning på grund av pressad ekonomi. Antalet separationer rör sig sannolikt om knappa 200 000 per år.
 • Även äktenskapen var färre under 2023, under 2023 gifte sig 44 190 personer vilket är en minskning med drygt 8%. Bortsett från pandemiåren är det det lägsta sedan 2004.
 • Andelen gifta personer har sjunkit från drygt 45% år 2000 till drygt 40% 2023. Samtidigt har andelen skilda personer vuxit från 11,3% år 2000 till 12,5% 2023.
 • Äktenskap som upplöstes genom skilsmässa hade varat i genomsnitt i 12,3 år. Vanligaste ålder för skilsmässa är mellan 35 och 49 år, 90,5% av alla skilsmässor sker under dessa åldrar. Par utan gemensamma barn separerar eller skiljer sig mest.

Endbright är en digital plattform och tjänst som erbjuder hjälp för att preventivt skydda och trygga relationer såväl som att reaktivt hjälpa inför, under och efter ett uppbrott. I plattformen tillhandahålls specialiserade rådgivare, digitala verktyg samt ett omfattande innehåll. Endbright arbetar för att skapa insikter kring skilsmässa och separation och driver en aktiv debatt inom området. Företaget startades 2019 av Charlotte Ljung.  

Endbrightrapporten är en oberoende och politiskt obunden årlig rapport och kartläggning om skilsmässa och separation i Sverige. Rapporten är ett inlägg i diskussionen om synen på skilsmässor och separationer och syftar till att identifiera problemställningar och driva debatt.

 Rapporten finns att läsa i sin helhet på endbright.se/endbrightrapporten och där finns även tidigare års rapporter. Detaljerat resultat från Endbrights enkät finns på endbright.se/endbrightenkat-2024

Senaste nytt

Nyheter

TEDx-talk av Endbrights Charlotte Ljung

I april höll Endbrights VD och grundare Charlotte Ljung ett TEDx-talk på inbjudan av Handelshögskolan i Stockholm (Stockholm School of ...

Nyheter

Endbrightrapporten 2024

Ofrivilligt fastkedjade vid varandra Skilsmässa och separation omöjliggörs av ekonomiska och samhälleliga hinder. I årets ...

Nyheter

Resultat av Endbrights enkät

Under våren 2024 har Endbright genomfört en enkät bland sina användare för att få en bild av hur man uppfattar sin situation. ...

Nyheter

Endbright lanserar Relationsskyddet

Endbright lanserar Relationsskyddet, en unik prenumerationstjänst som syftar till att preventivt och proaktivt säkra sin relation i ...

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...