Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

Endbright fakta - artikel underhåll

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för hur underhåll ska regleras mellan föräldrar som är separerade.

En förälder är alltid skyldig att svara för sitt barns underhåll. En förälder ska fullgöra denna underhållsskyldighet genom att antingen betala underhållsbidrag till barnet eller att ha barnet varaktigt boende hos sig. Underhållet hänger samman med hur barnets boende är uppdelat, och för detta finns det många olika modeller.

I denna faktaartikel redogör vi för hur underhållsbidrag fungerar och vad växelvis boende innebär.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Innehåll

Stadigvarande och växelvis boende

 • Olika uppdelningsmetoder för boende
 • Vad är växelvis boende?

Underhållsbidrag & underhållsstöd

 • Underhållsbidrag
 • Underhållsstöd
 • Underhållsstöd 2022 – belopp

Lästips

Vanliga frågor & svar om underhållsbidrag


Stadigvarande och växelvis boende

Barn kan ha sitt boende ordnat på olika sätt när föräldrarna inte lever tillsammans. Ett barn kan vara stadigvarande hos ena föräldern, ha växelvis boende hos båda föräldrar såsom exempelvis varannan vecka eller så kan ett barn ha en utökad helg med den föräldern som barnet inte vistas med regelbundet hos i veckorna.

Har man sitt barn stadigvarande boende hos sig rubriceras denna förälder ofta som boendeförälder och den andra föräldern som umgängesförälder.

Olika uppdelningsmetoder för boende

Det finns ytterligare sätt att dela upp dagarna föräldrar emellan såsom 2-2-3 metoden eller 2-2-5 metoden. Dessa kortare intervaller är vanliga om barnen är yngre än tre-fyra år. Läs mer om växelvis boende och andra fakta i artikeln Skiljas med barn.

Behöver du hjälp i att vidare förstå begreppen kring barns boende, är du välkommen att boka in en kostnadsfri Divorce Planning med oss.

Vad är växelvis boende?

Det finns inte någon lag som anger exakt vad växelvis boende innebär utan istället finns det, via rättspraxis, olika definitioner att bedöma detta på. Flera myndigheter såsom Försäkringskassan och Skatteverket har också riktlinjer som de utgör ifrån när de behöver göra en bedömning av barns boende.

Generellt sett brukar man säga att det räknas som växelvis boende när barnet bor ungefär lika länge hos båda föräldrar. Det behöver inte vara exakt 50 %. Enligt Försäkringskassan föreligger växelvis boende om barnet bor ca 40-60 % hos respektive förälder, det vill säga mellan 12-16 dagar per månad. När Skatteverket ska göra bedömningar som rör barnets bokföring utgår de också från en gräns på 40%. Man brukar också mena att om barnet bor minst 40 % av tiden i ena förälderns bostad så ska barnet stå skriven, och därmed vara folkbokförd, på den adressen och boendet anses då vara växelvis boende.

Är ni oense om boende och umgänge? Läs alla fakta om tvist i Vårdnadstvist: Fakta & råd.

Endbright tipsar om Vårdnadspaketet – för dig som behöver stöttning i vårdnad & medföräldraskap.

Missa inte vårt webinar ”Barnen genom skilsmässan”

Underhållsbidrag & underhållsstöd

Alla föräldrar har underhållsskyldighet gentemot sina barn och skall svara för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten upphör som huvudregel när barnet fyller 18 år, men kan förlängas om barnet går i skolan, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Efter att barnet fyllt 18 år betalas underhållsbidraget ut direkt till barnet. Föräldrars underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken kapitel 7.

Beroende på i vilken omfattning barnen bor hos respektive förälder så behöver frågan om underhåll beröras så och det är bra om man tidigt hittar en modell och ett upplägg som fungerar för båda parter. Båda föräldrar bör sluta ett avtal kring underhåll. Detta kan ingås formlöst, det vill säga även ett muntligt avtal om underhåll är bindande, men ett skriftligt avtal, med två vittnen, är att rekommendera. Ett skriftligt avtal kan vara bra att ha exempelvis om den ena föräldern inte uppfyller sin underhållsskyldighet.

När en förälder har barnet boende hos sig så uppfyller denna förälder sin underhållsskyldighet. Den förälder som inte har barnet boende hos sig ska då betala ett underhåll för barnet.

Där finns generellt sett två typer av underhåll i Sverige idag: underhållsbidrag och underhållsstöd.

Underhållsbidrag

Detta gäller för underhållsbidrag:

 • Barn som bor mer med den ena föräldern har rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern.
 • Bor barnet ungefär lika mycket hos båda föräldrarna behöver man inte betala ut underhållsbidrag till endera förälder.
 • Det kan finnas undantag, till exempel om den ena föräldern har en mycket högre inkomst än den andra.

Underhållsbidrag är alltså pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor. Underhållsbidraget är inte en av myndigheter eller Försäkringskassan fastlagd summa, utan ett rättvist och rimligt belopp som föräldrarna själva ska komma överens om. Ett underhållsbidrag skall som huvudregel betalas i förskott varje månad, och ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Föräldrarna ska bidra till barnets försörjning utifrån var och ens ekonomiska förmåga. Det betyder att underhållet kan bli högt eller lågt beroende av föräldrarnas inkomster och utgifter samt var barnet bor. Den förälder som har högst överskott (inkomster minus kostnader) ska stå för en större del av barnets underhåll än den andra föräldern. Det gäller oavsett om det är föräldern som barnet bor hos eller den förälder som ska betala underhåll.

Att en förälders underhållsskyldighet är beroende av den ekonomiska förmågan innebär att föräldern i princip inte skall behöva skuldsätta sig för att kunna bidra till sitt barns underhåll.

Försäkringskassan har ett verktyg där man kan beräkna en rättvis summa, och där det finns olika exempel på hur man räknar ut underhållsbidrag beroende på boendesituation, inkomst och även om det finns bonusbarn/ bonusförälder med i bilden. Man kan även vända sig till Konsumentverket som har beräkningar för hushållskostnader.

Behöver du hjälp att beräkna underhållsbidrag? Vi hjälper dig gärna via vår kostnadsfria Divorce Planning.

Underhållsstöd

Underhållsstöd är ett stöd till barn som Försäkringskassan betalar ut när separerade föräldrar inte kan komma överens om ett underhållsbidrag eller om den ena föräldern inte har fullgod betalningsförmåga för underhållsbidrag. Försäkringskassan betalar ut stödet till den förälder som barnet bor hos. Den andra föräldern betalar sedan tillbaka till Försäkringskassan.

Ett underhållsstöd kan också vara aktuellt om den ena föräldern inte kan eller har förmåga att betala ett fullgott underhållsbidrag. Då får föräldern pengar dels från Försäkringskassan och dels från den andra föräldern.

Du behöver ansöka om underhållsstöd och för att få underhållsstöd förutsätter det att:

 • Du har vårdnad om barnet
 • Du och den andra föräldern inte har ett förhållande
 • Du och den andra föräldern inte bor ihop
 • Den andra föräldern inte betalar underhåll alls, betalar ett lägre belopp än underhållsstödet eller inte betalar i tid
 • Barnet är under 18 år
 • Barnet är folkbokfört hos dig
 • Du och barnet bor i Sverige

Pengarna betalas ut i förskott för den kommande månaden, och underhållsstödet betalas ut den 25:e varje månad. Underhållsstödet är satt i fasta belopp beroende på barnets ålder.

Den förälder som inte bor tillsammans med barnet är sedan skyldig att till Försäkringskassan betala ett belopp som helt eller delvis motsvarar det underhållsstöd som lämnats till barnet. Betalningsskyldigheten beror på hur stor förälderns betalningsförmåga är. Bland annat så ser Försäkringskassan löpande över denna förälders skattedeklarationer löpande.

Du kan läsa mer om underhållsstöd på Försäkringskassan. Där kan du beräkna underhållsstöd, samt ansöka digitalt eller via blankett.

Underhållsstöd 2022 – belopp

För 2022 gäller följande underhållsstöd när barnet bor hos dig:

 • Om den andre föräldern inte betalar något underhåll får du 1 673 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 823 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.
 • Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt 1 673 kronor, 1 823 kronor eller 2 223 kronor per månad. Du får alltså pengar dels från Försäkringskassan, dels från den andra föräldern.

Har du frågor om underhållsstöd? Vi hjälper dig gärna via vår kostnadsfria Divorce Planning.

Lästips

Vanliga frågor & svar om underhållsbidrag

Vad är underhållsbidrag?

Pengar som föräldern som inte bor med barnet ska betala till den förälder där barnet bor. Läs mer om underhållsbidrag här.

Vad är underhållsstöd?

Stöd till barn som Försäkringskassan betalar ut när separerade föräldrar inte kan komma överens om ett underhållsbidrag eller om den ena föräldern inte har fullgod betalningsförmåga för underhållsbidrag. Läs mer om underhållsstöd här.

Hur mycket är underhållsbidraget?

Storleken bestäms av föräldrarna och ska vara en rimlig summa beroende på föräldrarnas ekonomiska förmåga, inkomster, utgifter med mera.

Hur stort är underhållsstödet?

Stödet fastläggs av Försäkringskassan och stiger stegvis i förhållande till barnets ålder. För underhållsstöd 2022, se texten ovan.

Vad är skillnaden på underhållsstöd och underhållsbidrag?

Underhållsstöd betalas ut när separerade föräldrar inte kan komma överens om underhållsbidrag eller om den ena föräldern inte har betalningsförmåga för underhållsbidrag. Underhållsstöd betalas av Försäkringskassan.

Vad innebär växelvis boende?

När barnet bor ungefär lika länge hos båda föräldrar, ca 40-60 % hos respektive förälder. Läs mer om växelvis boende här.

När betalas underhållsbidraget ut?

Som regel betalas det ut i förskott varje månad.

Hur länge betalas underhållsbidrag ut?

Som regel tills dess barnet fyller 18 år, dock som längst tills dess barnet fyller 21 år.

Hur länge betalas underhållsstöd ut?

Tills dess barnet fyller 18 år.

När betalas underhållsstödet ut?

Den 25 varje månad betalas underhållsstödet ut.

Vad är boendeförälder?

Den förälder som har sitt barn stadigvarande boende hos sig

Vad är umgängesförälder?

Den förälder som inte har barnet stadigvarande boende hos sig.

Vad ska underhållsbidraget gå till?

Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Källor: Föräldrabalken, Försäkringskassan, Socialstyrelsen

Senaste nytt

Nyheter

Ny enkät från Endbright

Endbright arbetar aktivt med att driva frågor kring separation och skilsmässa på samhällsnivå. En del i detta arbete är den årliga ...

Bodelning Nyheter

Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess. Under april riktade ...

Nyheter

Rabatt på juridik under april

Under april erbjuder vi 20% rabatt på alla juridiska tjänster. Rabatten gäller för enskilda sessioner med våra jurister, samt för alla ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...