Endbrightrapporten 2022 är ute!

Endbright fakta - artikel endbrightrapport

Samhällets skyddsnät brister vid skilsmässa och separation

 • Brister hos arbetsgivare och fack i samband med skilsmässa kostar staten miljarder 
 • Forskning och kunskap saknas på politisk nivå
 • Kvinnor i fortsatt underläge i skilsmässa eller separation 

Uppskattningsvis 250 000 individer genomgår skilsmässa eller separation varje år och en dold siffra funderar på om de ska skiljas. I Endbrights årliga skilsmässorapport sätts ljuset på hur skilsmässa och separation påverkar individer, företag, ekonomi och samhället i stort.

Endbright deltar i årets Almedalsvecka för att föra debatt och diskussion med berörda parter utifrån de uppmaningar som förs fram i rapporten. 

Ur innehållet i årets Endbrightrapport

Samhällets skyddsnät fallerar på grund av kunskapsbrist

Det nya svenska folkhemmet består inte längre enbart av kärnfamiljer. När den klassiska familjesammansättningen luckras upp och övergår i andra konstellationer är det tydligt att många strukturer i samhället är förlegade, exempelvis personalförmåner, pensionsuppdelning och rättsfrågor mellan barn och vuxna. 

Enligt rapporten ligger stora kunskapsluckor till grund för detta. Politiker, myndigheter och beslutsfattare har inte tillräckliga insikter i hur stora konsekvenserna efter en skilsmässa eller separation egentligen är. 

Arbetsgivare och fackförbund saknar verktyg

Under andra kriser och livshändelser, som graviditet, dödsfall och beroende-problematik, stöttar arbetsgivare sina medarbetare. Det borde vara naturligt att ge det stödet även under en skilsmässa eller separation. Men arbetsgivare saknar verktyg och handlingsplaner vilket i sin tur påverkar produktivitet och kostar såväl företag som svenska staten miljarder. I sin tur påverkar detta social hållbarhet, där individer och arbetsliv blir lidande. 

En undersökning som Endbright gjort visar att inte heller fackförbunden har verktyg eller handlingsplaner för att stötta sina medlemmar. 

Slag mot jämställdheten

Endbrightrapporten visar även på ett fortsatt slag mot jämställdheten. Kvinnor drar oftast det kortaste strået i en skilsmässa, oavsett om det gäller vardagsekonomi, ägande eller psykisk hälsa. I en undersökning som Endbright gjort uppger 49 procent, främst kvinnor, att de har en sämre ekonomisk situation efter sin skilsmässa eller separation.

Endbrights fem uppmaningar

Endbrightrapporten lyfter fram följande fem uppmaningar:

 • Regeringen: Initiera fler forskningsprojekt kring skilsmässa och separation för rätt åtgärder, exempelvis inom vårdnadskonflikter och rättsförhållandet mellan barn och föräldrar, psykisk ohälsa i direkt korrelation till skilsmässa, psykosociala effekter och konsekvenser på arbetsplatsen och ekonomisk utsatthet hos kvinnor. 
 • Försäkringskassan: Mer stöttning, information och verktyg till arbetsgivare.
 • Skatteverket: Utvidga friskvårdsbidraget att gälla hantering av skilsmässa.
 • Arbetsmiljöverket: Fler kunskapsinsatser och råd
 • Arbetsgivarorganisationer och fackförbund: Egen agenda för att säkra kompetensförsörjning, social hållbarhet och psykosocial hälsa.

Fakta från rapporten

Arbetsplatsen

 • I en undersökning som Endbright gjorde 2022 säger endast 40% att de berättat för sin chef om skilsmässan. Enbart 9% har pratat med sin HR-avdelning eller personalchef. 
 • Endbrights rundringning till de sex största fackförbunden i Sverige visar att fackförbunden inte stöttar med några direkta insatser i samband med skilsmässa eller separation. (Arbetsmiljöupplysningens uppfattning är att krishantering på jobbet även innefattar händelser som sker i privatlivet, och det ska finnas rutiner för detta. Saknas rutiner ska man vända sig till närmaste chef, skyddsombud och i sista hand facket.)

Psykisk ohälsa

 • Psykisk ohälsa är idag den enskilt vanligaste orsaken till sjukskrivning. Hälften av alla som sjukskriver sig till följd av psykisk ohälsa lider av svår stress och dessa sjukskrivningar ökar, främst bland kvinnor. 
 • Skilsmässa och separation anses som en av de absolut vanligaste allvarliga livshändelserna, efter dödsfall. Frånskilda löper 15 – 20 % högre risk än gifta för psykiatriska diagnoser.
 • En sjukskrivning kostar i genomsnitt arbetsgivaren 100 000 kronor per sjukskrivningsfall.

Ekonomi & jämställdhet

 • Ojämställdhet i familjeliv och uttag av föräldraförsäkring resulterar i stora skillnader i livsinkomster mellan kvinnor och män, och som konsekvens lägre pensioner för kvinnor. Dessa skillnader blir extra tydliga i samband med skilsmässa och separation i form av ett ekonomiskt underläge i exempelvis bodelning och ägande. 
 • Totalt uppger 49 procent, främst kvinnor, att de har en sämre ekonomisk situation än tidigare (Endbright undersökning 2022)

Sverige 2021

 • Antalet skilsmässor 2021 var 23 647, vilket är 1 972 färre än 2020. Samtidigt har även antalet äktenskap har sjunkit med 20-25% under coronapandemin.
 • Det totala antalet separationer (sambor som separerar) rör sig sannolikt om ca 100 000 per år. Antalet individer som skiljer sig eller separerar uppgår därmed till cirka 250 000.
 • Cirka 65 000 barn har utsatts för separation eller skilsmässa.
 • Äktenskap som upplöstes genom skilsmässa hade varat i genomsnitt i 11,7 år och vanligaste ålder för skilsmässa är mellan 35 och 49 år. Par utan gemensamma barn separerar eller skiljer sig mest.

Endbrightrapporten är en oberoende och politiskt obunden årlig rapport och kartläggning om skilsmässa och separation i Sverige. Rapporten är ett inlägg i diskussionen om synen på skilsmässor och separationer och syftar till att identifiera problemställningar och driva debatt. Här kan du ta del av rapporterna från 2021 och 2022.

Senaste nytt

Nyheter

Separationsakuten öppen under jul & nyår

Separationsakuten håller öppet under Jul- & Nyårshelgerna. Våra Divorce Planners finns där för dig som behöver råd och stöd ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...