Endbright undersöker: Arbete & ekonomi vid skilsmässa

Endbright fakta - artikel enkät

Under februari genomförde Endbright en undersökning bland kunder och användare, med fokus på ekonomi och arbetsliv i samband med skilsmässa eller separation.

Resultatet i korthet

En stor andel av de svarande säger att det svåraste i skilsmässan har varit det egna måendet, men en stor andel har också tagit professionell psykologisk hjälp. Att komma över en skilsmässa är inte enkelt, men det finns hjälp att få och vår erfarenhet på Endbright är att just stöttning i det egna välmåendet är något som många behöver för att kunna komma vidare.

Ändå uppger 24% av de svarande att de varit sjukskrivna. Detta visar på hur viktigt det är att skilsmässans påverkan på den psykiska hälsan kommer upp till ytan – och då inte enbart på individnivå. Det krävs ett preventivt arbete från såväl arbetsgivare och samhälle för att minska sjukskrivningstalen till följd av skilsmässa eller separation. Endast ett fåtal av de svarande säger att man vänt sig till HR eller personalchef för stöd i samband med skilsmässa, det vill säga de avdelningar på företagen som arbetar för att stötta arbetstagaren för att på så sätt nå arbetsgivarens mål om produktivitet. Det finns alltså anledning och potential för företag att förbättra sig, för att på så sätt undvika långvariga sjukskrivningar och lidande. Som ett led i detta satsar Endbright på att utveckla sitt erbjudande till företag.

Siffrorna för den upplevda ekonomiska situationen är en alarmerande läsning. En majoritet av skilda och separerade, både kvinnor och män, upplever att de har fått en klart försämrad ekonomi efter sin skilsmässa. Särskilt svårt verkar kvinnorna uppleva sin situation.

I Endbrightrapporten 2022, som kommer under juni, kommer vi att gräva mer i såväl frågor om arbetsliv, ekonomi, valfrågor och vad samhället kan göra!

Enkäten i detalj

Vad har varit svårast?

På frågan om vad de tyckte varit svårast under skilsmässan tyckte 33% att det egna måendet varit svårast, 25% relationen till sin före-detta partner, och 16% frågor kring bodelning och ekonomi.

Frågor om sjukskrivning och välmående.

24% av de svarande har varit sjukskrivna i samband med sin skilsmässa. Hela 78% har tagit hjälp för sitt välmående under sin skilsmässa.

Arbetsplatsen

En stor andel – 92% – har varit öppna om skilsmässan på sin arbetsplats. Framförallt har man vänt sig till sina kollegor (71%) eller till sin närmsta chef för stöd (44%). Endast ett fåtal – 9% – har valt att prata med sin HR-avdelning eller personalchef och ingen har tagit kontakt med sitt fackförbund för stöd.

Ekonomi

På frågan om den ekonomiska situationen ombads man bedöma sin ekonomiska situation efter skilsmässan jämfört med före. Hela 49% bedömde sin situation som sämre än före skilsmässan, medan 27% tyckte att situationen var likvärdig.

Siffrorna skilde sig dock relativt mycket mellan kvinnor och män, där 51% av kvinnorna tycker de fått det sämre än innan skilsmässan och 25% att de hade en likvärdig situation. Motsvarande siffror för män var 36% (sämre) och 46% (likvärdigt).

(Enkäten besvarades av cirka 100 personer. Av dem som svarade var 89% kvinnor.)

Senaste nytt

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...

Nyheter

Endbright - nu även på Benefits

Vi på Endbright kan numera även erbjuda våra tjänster genom förmånsplattformen Benefits, som är en del av Söderberg & Partners. ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...