Endbright undersöker: Arbete & ekonomi vid skilsmässa

Under februari genomförde Endbright en undersökning bland kunder och användare, med fokus på ekonomi och arbetsliv i samband med skilsmässa eller separation.

Resultatet i korthet

En stor andel av de svarande säger att det svåraste i skilsmässan har varit det egna måendet, men en stor andel har också tagit professionell psykologisk hjälp. Att komma över en skilsmässa är inte enkelt, men det finns hjälp att få och vår erfarenhet på Endbright är att just stöttning i det egna välmåendet är något som många behöver för att kunna komma vidare.

Ändå uppger 24% av de svarande att de varit sjukskrivna. Detta visar på hur viktigt det är att skilsmässans påverkan på den psykiska hälsan kommer upp till ytan – och då inte enbart på individnivå. Det krävs ett preventivt arbete från såväl arbetsgivare och samhälle för att minska sjukskrivningstalen till följd av skilsmässa eller separation. Endast ett fåtal av de svarande säger att man vänt sig till HR eller personalchef för stöd i samband med skilsmässa, det vill säga de avdelningar på företagen som arbetar för att stötta arbetstagaren för att på så sätt nå arbetsgivarens mål om produktivitet. Det finns alltså anledning och potential för företag att förbättra sig, för att på så sätt undvika långvariga sjukskrivningar och lidande. Som ett led i detta satsar Endbright på att utveckla sitt erbjudande till företag.

Siffrorna för den upplevda ekonomiska situationen är en alarmerande läsning. En majoritet av skilda och separerade, både kvinnor och män, upplever att de har fått en klart försämrad ekonomi efter sin skilsmässa. Särskilt svårt verkar kvinnorna uppleva sin situation.

I Endbrightrapporten 2022, som kommer under juni, kommer vi att gräva mer i såväl frågor om arbetsliv, ekonomi, valfrågor och vad samhället kan göra!

Enkäten i detalj

Vad har varit svårast?

På frågan om vad de tyckte varit svårast under skilsmässan tyckte 33% att det egna måendet varit svårast, 25% relationen till sin före-detta partner, och 16% frågor kring bodelning och ekonomi.

Frågor om sjukskrivning och välmående.

24% av de svarande har varit sjukskrivna i samband med sin skilsmässa. Hela 78% har tagit hjälp för sitt välmående under sin skilsmässa.

Arbetsplatsen

En stor andel – 92% – har varit öppna om skilsmässan på sin arbetsplats. Framförallt har man vänt sig till sina kollegor (71%) eller till sin närmsta chef för stöd (44%). Endast ett fåtal – 9% – har valt att prata med sin HR-avdelning eller personalchef och ingen har tagit kontakt med sitt fackförbund för stöd.

Ekonomi

På frågan om den ekonomiska situationen ombads man bedöma sin ekonomiska situation efter skilsmässan jämfört med före. Hela 49% bedömde sin situation som sämre än före skilsmässan, medan 27% tyckte att situationen var likvärdig.

Siffrorna skilde sig dock relativt mycket mellan kvinnor och män, där 51% av kvinnorna tycker de fått det sämre än innan skilsmässan och 25% att de hade en likvärdig situation. Motsvarande siffror för män var 36% (sämre) och 46% (likvärdigt).

(Enkäten besvarades av cirka 100 personer. Av dem som svarade var 89% kvinnor.)