Endbright undersöker: Vad säger politikerna?

Endbright fakta - artikel politik

Endbright verkar för att frågor om skilsmässa och separation ska komma upp på dagordningen hos beslutsfattare, myndigheter och organisationer, för att främja psykisk hälsa, social hållbarhet och ökad jämlikhet.

I årets Endbrightrapport lägger vi bland annat fokus på hur Sveriges politiker ser på frågan om skilsmässa och separation. Som ett led i detta deltar Endbright i årets Almedalsvecka, för att på plats kunna ta del av samtal och debatt och på så sätt belysa och lyfta dessa viktiga frågor.

Vad säger partierna?

Skilsmässa och separation har fått större utrymme i den svenska politiska debatten och ett flertal partier har frågor om skilsmässa och separation på agendan.

I korthet rör sig de politiska frågor som berör skilsmässa och separation kring pensionerna, bostadsmarknaden, föräldraförsäkringen och ekonomisk ojämställdhet. Den stora vattendelaren går mellan de partier som vill bevara kärnfamiljen och de som vill anpassa samhälle och system för nya familjekonstellationer.

Ett axplock av de frågor som partierna arbetar med:

Centern, genom sitt kvinnoförbund Centerkvinnorna, presenterar en rad förslag på åtgärder, bland annat att man ska ta bort betänketiden. De menar att detta inskränker individens frihet att själv bestämma över sitt äktenskap, samt kan göra att maktförhållandet i ett redan destruktivt äktenskap kan fortgå. Centerkvinnorna menar även att ekonomi inte ska vara ett hinder för att kunna skilja sig, och föreslår därför att kostnaden för ansökan om skilsmässa slopas, samt att man inför ett frigörelsestöd för de kvinnor som inte kan skilja sig av ekonomiska skäl.  

Även Vänsterpartiet vill ta bort betänketiden med bakgrund i att kvinnor som utsätts för våld i hemmet tvingas stanna kvar i en våldsutsatt relation. Vänsterpartiet menar också att betänketiden egentligen endast har ett syfte: att till  varje pris bevara kärnfamiljen.

Liberalerna föreslår att en större del av pensionerna ska ingå i bodelningen för att på så sätt öka den ekonomiska jämställdheten efter en skilsmässa. 

Socialdemokraterna med fler partier föreslår att reglerna kring föräldraförsäkringen reformeras för att öka jämställdheten i ekonomi och föräldraskap.

Sverigedemokraterna vill med bakgrund i det lidande vuxna och barn går genom vid en skilsmässa ge kostnadsfri tillgång till par- och familjerådgivning för att på så sätt undvika förhastade skilsmässor.

Längre ner i denna artikel finner ni en partibarometer där alla partier redovisas.

Ta del av hela Endbrightrapporten!

Ojämställdhet

Den ekonomiska ojämställdheten mellan könen blir tydlig i en skilsmässa, och kvinnor blir ofta den ekonomiskt förfördelade parten på grund av lägre livsinkomst och ojämställt uttag av föräldraförsäkringen. Trots möjligheten att dela lika på föräldraledigheten är det fortfarande få föräldrapar som gör det. Under 2020 tog kvinnor ut 68,7% av dagarna med föräldrapenning och vård av sjukt barn. Män tog ut 31,3% av dagarna.

Det ojämställda uttaget lyfts bland annat av Socialdemokraterna som en fortsatt viktig jämställdhetsfråga. Fortsatt ojämställdhet i dessa frågor leder bland annat till konsekvenser för kvinnors hälsa och i förlängningen högre sjukskrivningstal och lägre pensioner.

I en rapport från Ownershift påvisas att könsskillnaderna i ägandet i genomsnitt ökar med 350% efter skilsmässa. Även stiftelsen Allbright visar i sin senaste rapport att det finns stora risker och konsekvenser som svenskt näringsliv går till mötes om inte bristen på jämställdhet och mångfald hanteras i tid. Forskning visar även på att kvinnor som avancerar inom politiken eller näringslivet löper ökad risk för skilsmässa. 

Pensionerna

I ett äktenskap där den ena parten haft lägre lön och tagit större ansvar för familjen är pensionerna många gånger en aktuell fråga i bodelningen. Allmän pension eller pension som sparats genom pensionsavtal med arbetsgivaren, tjänstepension, ingår idag som regel inte i bodelningen. Det innebär att den som arbetat deltid och haft lägre lön under äktenskapet har mindre pensionstillgångar vid skilsmässa.

Liberalerna har lagt fram förslag om att en större del av pensionerna ska ingå i bodelningen, för att minska den ekonomiska ojämställdheten efter en skilsmässa. Att ekonomin inte ska vara ett hinder för att kunna skilja sig menar även Centerkvinnorna. De föreslår bland annat ett så kallat frigörelsestöd för de kvinnor som av ekonomiska skäl inte kan skilja sig.

Möjlighet till ny bostad

Den ekonomiska ojämställdheten har betydande effekter på skilsmässan och separationens utfall. Något som även får konsekvenser i möjligheten att skaffa en ny bostad. Allmän bostadsbrist, krav på allt högre insatser, tuffare amorteringskrav och höjda räntor tvingar par att bo kvar fast de vill separera. I en kartläggning av SBAB kunde man slå fast att särskilt kvinnor hade sämre förutsättningar på bostadsmarknaden i samband med en separation.

Val 2022 Partibarometer

Vilka partier är aktiva inom frågor som berör skilsmässa och separation?

* Olika åsikter i hur förändring ska ske: S vill ha kvoterad/icke-valbar föräldraförsäkring, medan M & KD vill ha flexibel/valbar föräldraförsäkring
** Gäller främst civilrättsliga åtgärder, som exempelvis införande av åldersgräns för samboskap, samt undvikande av förtryckande traditioner.

Ta del av hela Endbrightrapporten!

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...