Barnkonventionen blir Svensk Lag

Hoppande barn

Sverige har varit förbundet till barnkonventionen sedan år 1990, men från den 1 januari 2020 så kommer konventionen att inkluderas i det svenska rättssystemet och därmed börja gälla som svensk lag

I Sverige blir ingångna konventioner inte automatiskt en del av den nationella rätten. Istället ses den nationella rätten och den internationella rätten (folkrätten) som två olika, parallellt existerande, rättssystem. Detta innebär inte att Sverige inte är förbjudet att följa antagna konventioner; barnkonventionen är idag, trots att den ännu inte är en del av den av den svenska rätten bindande för Sverige. Sverige har därmed en skyldighet att se till att den svenska rätten överensstämmer med de internationella åtagandena.

Inte tillräckligt genomslag

Föräldrabalken, och andra lagar som berör barns rättigheter, har sedan antagandet av konventionen gjorts om för att leva upp till dess stadgar. Men trots att att lagarna omarbetats för att leva upp till åtagandena enligt barnkonventionen har regeringen och andra utredande organ, kommit fram till att barnkonventionen i vissa avseenden inte fått tillräckligt genomslag. Tydligast är bristerna ifråga om principen om barnets bästa och principen om barnens rätt att få uttrycka sig.

Starkare och tydligare ställning

Förhoppningen med att göra konventionen till en lag är att barns rättigheter ska få en starkare och tydligare ställning i det svenska rättssystemet. Eftersom barnkonventionen redan gäller i Sverige får barn inte några nya rättigheter i och med att konventionen börjar gälla som svensk lag. Däremot får barnets rättigheter ett starkare skydd genom den nya lagen, som kan fungera som ett skyddsnät för barn genom att lägga en solid grund för barns rättigheter. Även om många håller med om att ett starkare skydd för barns rättigheter är nödvändigt har inkorporeringen av konventionen mottagit en hel del kritik. Det finns de som menar att inkorporeringen inte är rätt väg att gå, bland annat eftersom konventionstexten inte är utformad så som en vanlig lag, vilket kan ge upphov till vissa problem kopplade till exempelvis tolkningen av konventionstexten.

Inte nya rättigheter men starkare skydd

Eftersom konventionen endast förbinder staten så blir föräldrar inte bundna av konventionen. Däremot belyser konventionen föräldrarnas viktiga roll i barnets liv som de huvudsakliga ansvarsbärarna för barnets välbefinnande och uppfostran. Det tas även upp i konventionen att föräldrarna i sin föräldraroll, vid behov har rätt till stöd från staten.

I artikel 18 i barnkonventionen föreskrivs att föräldrar ska låta sig vägledas av vad som bedöms vara barnets bästa i sin uppfostran för att säkerställa barnets utveckling.

Rättigheterna får större genomslag vid beslutsfattande

En av de största förändringarna som den nya lagen för med sig är att myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare i högre grad måste tillämpa rättigheterna i barnkonventionen. Det kommer att innebära att rättigheterna får ett större genomslag i beslutsfattandet.

(Denna artikel är skriven i samarbete med Pauline Olovsdotter)

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...