Barnkonventionen blir Svensk Lag

Sverige har varit förbundet till barnkonventionen sedan år 1990, men från den 1 januari 2020 så kommer konventionen att inkluderas i det svenska rättssystemet och därmed börja gälla som svensk lag

I Sverige blir ingångna konventioner inte automatiskt en del av den nationella rätten. Istället ses den nationella rätten och den internationella rätten (folkrätten) som två olika, parallellt existerande, rättssystem. Detta innebär inte att Sverige inte är förbjudet att följa antagna konventioner; barnkonventionen är idag, trots att den ännu inte är en del av den av den svenska rätten bindande för Sverige. Sverige har därmed en skyldighet att se till att den svenska rätten överensstämmer med de internationella åtagandena.

Inte tillräckligt genomslag

Föräldrabalken, och andra lagar som berör barns rättigheter, har sedan antagandet av konventionen gjorts om för att leva upp till dess stadgar. Men trots att att lagarna omarbetats för att leva upp till åtagandena enligt barnkonventionen har regeringen och andra utredande organ, kommit fram till att barnkonventionen i vissa avseenden inte fått tillräckligt genomslag. Tydligast är bristerna ifråga om principen om barnets bästa och principen om barnens rätt att få uttrycka sig.

Starkare och tydligare ställning

Förhoppningen med att göra konventionen till en lag är att barns rättigheter ska få en starkare och tydligare ställning i det svenska rättssystemet. Eftersom barnkonventionen redan gäller i Sverige får barn inte några nya rättigheter i och med att konventionen börjar gälla som svensk lag. Däremot får barnets rättigheter ett starkare skydd genom den nya lagen, som kan fungera som ett skyddsnät för barn genom att lägga en solid grund för barns rättigheter. Även om många håller med om att ett starkare skydd för barns rättigheter är nödvändigt har inkorporeringen av konventionen mottagit en hel del kritik. Det finns de som menar att inkorporeringen inte är rätt väg att gå, bland annat eftersom konventionstexten inte är utformad så som en vanlig lag, vilket kan ge upphov till vissa problem kopplade till exempelvis tolkningen av konventionstexten.

Inte nya rättigheter men starkare skydd

Eftersom konventionen endast förbinder staten så blir föräldrar inte bundna av konventionen. Däremot belyser konventionen föräldrarnas viktiga roll i barnets liv som de huvudsakliga ansvarsbärarna för barnets välbefinnande och uppfostran. Det tas även upp i konventionen att föräldrarna i sin föräldraroll, vid behov har rätt till stöd från staten.

I artikel 18 i barnkonventionen föreskrivs att föräldrar ska låta sig vägledas av vad som bedöms vara barnets bästa i sin uppfostran för att säkerställa barnets utveckling.

Rättigheterna får större genomslag vid beslutsfattande

En av de största förändringarna som den nya lagen för med sig är att myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare i högre grad måste tillämpa rättigheterna i barnkonventionen. Det kommer att innebära att rättigheterna får ett större genomslag i beslutsfattandet.

(Denna artikel är skriven i samarbete med Pauline Olovsdotter)