Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

Att skiljas är både svårt, tufft och kräver mycket. När man tagit beslutet om skilsmässa så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera, emotionellt och praktiskt. Inte minst så är termerna och uttrycken många och väldigt specifika för omständigheterna. Termer som man inte direkt (läs: aldrig) använder i sin vardag. Då kan det vara fint med en liten lathund kring vad som egentligen betyder vad. (Är du sambo som ska separera? Ta en titt på vår sida om Sambolagen istället.)

Behöver du hjälp? Endbrights juridiska rådgivare är specialister på dessa frågor och kan hjälpa dig!

Here we go…

Ansökan om skilsmässa

Ett skriftligt dokument i vilket makarna, eller endast en av makarna, begär att domstolen ska döma till skilsmässa mellan makarna. Det benämns ofta också ansökan om äktenskapsskillnad, men det är samma sak. Det är även vanligt att det i ansökan om skilsmässa finns andra yrkanden som t ex yrkanden om vårdnad. (På Domstolsverket kan man ladda ner en ansökan om skilsmässa.) En gemensam ansökan om skilsmässa innebär att makarna gemensamt ansöker om skilsmässa hos domstolen. Motsatsen till en gemensam ansökan om skilsmässa är en enskild ansökan om skilsmässa.

Pst: Du har väl inte missat Lilla Skilsmässoboken (du hittar den också under ”Min Profil”). En handbok att ha med dig genom hela processen där vi vägleder dig från A till Ö inom Juridik, Ekonomi och Välmående.

Betänketid

Huvudregeln är att en skilsmässa ska beviljas omgående. I vissa situationer måste det gå en viss tid från ansökan innan domstolen kan besluta om skilsmässa. Denna tid benämns betänketid. Begär någon av makarna eller någon av makarna har vårdnad om barn under 16 år som bor hemma är huvudregeln att skilsmässan måste föregås av en betänketid. Betänketiden är minst sex månader och högst tolv månader. Under denna tid måste någon av makarna begära fullföljd av skilsmässan. I annat fall avskrivs ärendet av domstolen och makarna är fortsatt gifta med varandra efter det att betänketiden löpt ut. 

Bodelning

En bodelning är den uppdelning av egendom som sker vid äktenskapsskillnad. Finns det giftorättsgods (mer om detta lite längre ner) i ett äktenskap måste makarna göra en bodelning när de skiljer sig. En bodelning innebär att makarna mellan sig delar upp den egendom som är giftorättsgods. Utgångspunkten är att makarna ska få hälften var av den egendom som är giftorättsgods. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i bodelningen. 

Bodelningsavtal

När makarna gör en bodelning i samband med skilsmässan måste de upprätta ett skriftligt dokument av vilket det ska framgå hur de fördelat giftorättsgodset. Detta dokument kallas för ett bodelningsavtal. 

Pst: Du vet väl att du genom Endbright får rabatterat pris på juridiska avtal via Lexly?

Enskild egendom

Enskild egendom är egendom som den andre maken aldrig kan göra anspråk på vid en skilsmässa. Här kan du läsa mer ingående om enskild egendom.

Fullföljd ansökan om skilsmässa (Fullföljdsansökan)

När domstolen beslutat om att en skilsmässa måste föregås av betänketid måste någon av, eller båda föräldrarna, ansöka om fullföljd av skilsmässan. En ansökan om fullföljd måste göras tidigast efter sex månader och senast efter 12 månader från det att ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten. Begär inte någon av föräldrarna fullföljd av skilsmässan under denna tid fortsätter makarna att vara gifta med varandra. 

Föräldrabalken

Föräldrabalken är den del av lagboken som innehåller lagstiftningen om barn i och utom äktenskap, adoption m.m.

Giftorättsgods

Giftorättsgods är benämningen på sådan egendom i ett äktenskap som inte är enskild egendom och skall därför delas mellan makarna vid en bodelning.

Pst: Du vet väl att du genom Endbright får rabatterat pris på juridiska avtal via Lexly?

Inteckning

Inteckning innebär att det utfärdas ett pantbrev till ett visst belopp. En fastighet är exempel på något som kan intecknas.

Pst: Behöver du juridisk rådgivning eller hjälp med en kartläggning av din separation? Våra juridiska experter och våra Divorce Planning-koordinatorer hjälper dig!

Interimistiskt beslut

Ett interimistiskt beslut är ett tillfälligt beslut som gäller tills ett slutligt avgörande skett. I er ansökan om äktenskapsskillnad kan ni begära att tingsrätten skall fatta interimistiska beslut om exempelvis:

  • vem av er som skall få bo kvar i den gemensamma bostaden
  • frågor om underhåll
  • frågor om vårdnad av barn

Lagfart

Lagfart är en officiell registrering av ett förvärv av fastighet.

Lösöre

Som lösöre räknas lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika former av rättigheter. Exempel på lösöre är varor, möbler husgeråd och transportmedel.

Stämningsansökan avseende skilsmässa

När endast en av föräldrarna ansöker om skilsmässa kommer domstolen att utfärda en s k “stämning” vilken ska delges den andra maken. Detta i motsats till en gemensam ansökan om skilsmässa där domstolen inte utfärdar en stämning. I praktiken är det för makarna inte någon skillnad mellan en gemensam ansökan och en stämningsansökan. 

Pst: Behöver du juridisk rådgivning eller hjälp med en kartläggning av din separation? Våra juridiska experter och våra Divorce Planning-koordinatorer hjälper dig!

Särlevnadsintyg

Ett dokument där två personer intygar att makarna levt åtskilda sedan minst två år. Ett särlevnadsintyg används när någon av makarna, eller båda makarna, inte vill att skilsmässan ska föregås av betänketid även om det formellt krävs betänketid, t ex när den andra maken begär betänketid eller någon av makarna har hemmavarande barn under 16 år.

Skilsmässa

Ett äktenskap upplösas på två sätt – antingen genom att en av makarna avlider eller genom en skilsmässa. En skilsmässa innebär bl a att makarnas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra upphör. T ex svarar varje make efter en skilsmässa för sin egen försörjning. Beslut om skilsmässa beslutas av tingsrätten och beslutet meddelas i form av en dom. Äktenskapet är upplöst när domen om skilsmässa vunnit laga kraft. En dom om skilsmässa vinner laga kraft tre veckor efter det att domen meddelades. Detta gäller dock endast under förutsättning att ingen av makarna överklagar domen om skilsmässa till hovrätten. Rätten till skilsmässa enligt svensk rätt är ovillkorlig och man behöver inte ange några skäl till varför man vill skilja sig.

Äktenskapsskillnad

Kärt barn har många namn. En äktenskapsskillnad är detsamma som detsamma som en skilsmässa. Det föreligger inga som helst skillnader mellan dessa två begrepp. Det juridiska begreppet är dock äktenskapsskillnad. T ex används i all lagtext ordet äktenskapsskillnad och inte skilsmässa. Begreppet skilsmässa är emellertid det som nästan alltid används i det dagliga språket bland personer som inte är jurister.


Är du sambo och ska separera? Då tipsar vi dig om att läsa Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

!
Registrera dig GRATIS för att läsa mer!
Registrera dig snabbt och enkelt för att fortsätta läsa!
Redan registrerad? Logga in