Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är termerna och uttrycken många och väldigt specifika för omständigheterna.

Då kan det vara fint med en liten lathund kring vad som egentligen betyder vad!

Betänketid

Huvudregeln är att en skilsmässa ska beviljas omgående. I vissa situationer måste det gå en viss tid från ansökan innan domstolen kan besluta om skilsmässa. Om ni har vårdnad om barn under 16 år som bor hemma är huvudregeln att skilsmässan måste föregås av en betänketid. Betänketiden är minst sex månader och högst tolv månader.

Bodelning

Ekonomisk uppgörelse av egendom inför de två separata liv som ska inledas. En bodelning innebär att makarna mellan sig delar upp den egendom som är giftorättsgods. Utgångspunkten är att makarna ska få hälften var av den egendom som är giftorättsgods. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i bodelningen. 

Bodelningsavtal

Ett skriftligt avtal om vad man kommit överens om i bodelningen, som båda parter ska underteckna.

Bodelningslikvid

Vid de flesta bodelningar måste den ena maken ge den andra maken ersättning för att bodelningen ska bli rättvis, till exempel vid utköp av det gemensamma hemmet. Denna ersättning kallas bodelningslikvid. Om maken/makan inte har medel att göra detta upprättas vanligen ett skuldebrev, där maken/makan betalningsskyldighet regleras.

Boendeförälder

Den förälder som har sitt barn stadigvarande boende hos sig.

Enskild egendom

Egendom som ärvts, testamenterats eller givits i gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda egendom.

Ensam vårdnad

Den ena föräldern kan ensamt fatta beslut om barnet, men däremot ”blir man inte av med” den andra föräldern. Barnet har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Enskild skilsmässoansökan

Om enbart en av er vill skiljas kan du lämna en enskild skilsmässoansökan. Detta kallas också stämning.

Familjerätten

Den enhet inom din kommuns socialförvaltning som hanterar vårdnads- och familjefrågor.

Fullföljd

När domstolen beslutat om att en skilsmässa måste föregås av betänketid måste någon av, eller båda, ansöka om fullföljd av skilsmässan. En ansökan om fullföljd måste göras tidigast efter sex månader och senast efter 12 månader från det att ansökan om skilsmässa, annars fortsätter man vara gift. 

Föräldrabalken

Föräldrabalken är den del av lagboken som innehåller lagstiftningen om barn i och utom äktenskap, adoption m.m.

Gemensam skilsmässoansökan

När ni är ense om skilsmässan lämnar ni en gemensam ansökan. Det benämns ofta också ansökan om äktenskapsskillnad, men det är samma sak.

Gemensam vårdnad

Innebär att föräldrarna tillsammans ska fatta dessa beslut. Kallas ofta ”delad vårdnad”.

Giftorätt

Giftorättsgods är benämningen på sådan egendom i ett äktenskap som inte är enskild egendom och skall därför delas mellan makarna vid en bodelning.

Endbright tipsar om Divorce Planning – få en personlig Divorce Planner som hjälper dig att lägga en plan för din skilsmässa eller separation.

Inteckning

Inteckning innebär att det utfärdas ett pantbrev till ett visst belopp. En fastighet är exempel på något som kan intecknas.

Interimistiskt beslut

Ett interimistiskt beslut är ett tillfälligt beslut som gäller tills ett slutligt avgörande skett. I er ansökan om äktenskapsskillnad kan ni begära att tingsrätten skall fatta interimistiska beslut om exempelvis vem av er som skall få bo kvar i den gemensamma bostaden, frågor om underhåll och frågor om vårdnad av barn.

Informationssamtal

Samtalsstöd genom kommunen för att kunna samarbeta kring frågor som gäller barnen. Obligatoriskt sedan 1 januari 2022.

Kvarsittningsrätt

En av partnerna i ett äktenskap får bo kvar i den gemensamma bostaden till dess att bodelningen är klar, ansökan görs hos tingsrätten och beslut tas av domstol.

Lagfart

Lagfart är en officiell registrering av ett förvärv av fastighet.

Lösöre

Som lösöre räknas lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika former av rättigheter. Exempel på lösöre är varor, möbler husgeråd och transportmedel.

Rättshjälp från staten

Om du inte tjänar över 260 000 kronor om året och om din hemförsäkring inte täcker kostnaderna för juridiskt ombud, kan du få rättshjälp.

Sambolagen

Lag som reglerar sambornas gemensamma bostad och bohag.

Samboegendom

Bostad och bohag som köpts för gemensam användning.

Samäganderätt

Där en av samborna stått för all/merparten av det ekonomiska bidraget men där inköpet varit för gemensamt bruk.

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal att betala en summa pengar eller en skuld. Genom ett skuldebrev kan man reglera sådant som bodelningslikvid. Man kan även upprätta ett skuldebrev i samband med ett samboförhållande när man köper gemensam bostad och den ena parten har lagt in en större kontantinsats. På samma sätt är det inte ovanligt att en förälder står för merparten av en kontantinsats vid köp av bostad till ett barn, även i detta fall kan man vilja upprätta ett skuldebrev.

Stämning

Om man gör enskild ansökan om skilsmässa kommer domstolen att utfärda en s k “stämning” vilken ska delges den andra maken. Detta i motsats till en gemensam ansökan om skilsmässa där domstolen inte utfärdar en stämning.

Särlevnadsintyg

Ett dokument där två personer intygar att makarna levt åtskilda sedan minst två år. Ett särlevnadsintyg används när man inte vill att skilsmässan ska föregås av betänketid även om det formellt krävs betänketid.

Umgängesförälder

Den förälder som inte har barnet stadigvarande boende hos sig.

Underhållsbidrag

Bor barnet på heltid/merparten av tiden hos en av föräldrarna så måste den andre betala underhållsbidrag fram tills barnet blir myndigt. Använd Underhållskalkylen för att beräkna underhållsbidrag.

Underhållsstöd

Underhållsstöd är ett stöd till barn som Försäkringskassan betalar ut när separerade föräldrar inte kan komma överens om ett underhållsbidrag eller om den ena föräldern inte kan betala underhållsbidrag. Använd Underhållskalkylen för att beräkna underhållsstöd.

Äktenskapsskillnad

Ett annat ord för skilsmässa, ofta den term som används i juridiken.

Övertaganderätt

När en av parterna tar över den gemensamma bostaden sedan behoven är större och skäliga nog till trots att egendomen tillhör den andre maken, ansökan görs hos tingsrätten och beslut tas av domstol.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gå till Endbrightassistenten för att få en digital rekommendation för din unika situation. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Nyheter

Nya rådgivningspaket

I samband med lanseringen av vår nya bokningstjänst introducerar vi en del nya rådgivnings- och avtalspaket! Paketen är sammansatta ...

Nyheter

Endbrights nya bokningssystem

Endbright har infört ett nytt bokningssystem där du enklare kan boka, köpa och hantera alla dina rådgivningar, från början till slut. ...

Bodelning Ekonomi Nyheter

Nyhet: Bolånekalkylen

Att få ihop ekonomin när man skiljer sig eller separerar kan vara en utmaning, inte minst när det gäller nya bolån. Med Bolånekalkylen ...

Barn & vårdnad Ekonomi Nyheter

Nyhet: Underhållskalkylen

Frågor kring barns boende och underhåll är några av de vanligaste vi får på Endbright. Vi är därför glada för att nu kunna erbjuda ett ...

Nyheter

Vi lanserar Endbrightassistenten

Endbright introducerar Endbrightassistenten, en helt digital tjänst som ger dig rekommendationer och råd baserat på din unika ...

Arbetsliv Nyheter

Endbright förmånligt på Benify

Du vet väl att du kan köpa våra tjänster förmånligt genom förmånsplattformen Benify? Alla medarbetare vars arbetsgivare är anslutna ...

Nyheter

Petra Nilsson ny juridisk rådgivare

Vi kan nu presentera en ny juridisk rådgivare, Petra Nilsson! Petra är senior jurist med en lång erfarenhet inom ekonomisk familjerätt ...

Nyheter

Krönikor av Christian Daun

Du har väl inte missat krönikorna av Christian Daun? Christian Daun är frilansjournalist och skriver bland annat i Svenska Dagbladets ...

Arbetsliv Nyheter

Skilsmässa - leder till stora kostnader för företag och samhälle

Social hållbarhet och risker för psykisk ohälsa ignoreras Skilsmässor och separationer står inte enbart för stora kostnader för ...