Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är termerna och uttrycken många och väldigt specifika för omständigheterna.

Då kan det vara fint med en liten lathund kring vad som egentligen betyder vad!

Betänketid

Huvudregeln är att en skilsmässa ska beviljas omgående. I vissa situationer måste det gå en viss tid från ansökan innan domstolen kan besluta om skilsmässa. Om ni har vårdnad om barn under 16 år som bor hemma är huvudregeln att skilsmässan måste föregås av en betänketid. Betänketiden är minst sex månader och högst tolv månader.

Bodelning

Ekonomisk uppgörelse av egendom inför de två separata liv som ska inledas. En bodelning innebär att makarna mellan sig delar upp den egendom som är giftorättsgods. Utgångspunkten är att makarna ska få hälften var av den egendom som är giftorättsgods. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i bodelningen. 

Bodelningsavtal

Ett skriftligt avtal om vad man kommit överens om i bodelningen, som båda parter ska underteckna.

Bodelningslikvid

Vid de flesta bodelningar måste den ena maken ge den andra maken ersättning för att bodelningen ska bli rättvis, till exempel vid utköp av det gemensamma hemmet. Denna ersättning kallas bodelningslikvid. Om maken/makan inte har medel att göra detta upprättas vanligen ett skuldebrev, där maken/makan betalningsskyldighet regleras.

Boendeförälder

Den förälder som har sitt barn stadigvarande boende hos sig.

Enskild egendom

Egendom som ärvts, testamenterats eller givits i gåva med villkor att det ska vara mottagarens enskilda egendom.

Ensam vårdnad

Den ena föräldern kan ensamt fatta beslut om barnet, men däremot ”blir man inte av med” den andra föräldern. Barnet har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Enskild skilsmässoansökan

Om enbart en av er vill skiljas kan du lämna en enskild skilsmässoansökan. Detta kallas också stämning.

Familjerätten

Den enhet inom din kommuns socialförvaltning som hanterar vårdnads- och familjefrågor.

Fullföljd

När domstolen beslutat om att en skilsmässa måste föregås av betänketid måste någon av, eller båda, ansöka om fullföljd av skilsmässan. En ansökan om fullföljd måste göras tidigast efter sex månader och senast efter 12 månader från det att ansökan om skilsmässa, annars fortsätter man vara gift. 

Föräldrabalken

Föräldrabalken är den del av lagboken som innehåller lagstiftningen om barn i och utom äktenskap, adoption m.m.

Gemensam skilsmässoansökan

När ni är ense om skilsmässan lämnar ni en gemensam ansökan. Det benämns ofta också ansökan om äktenskapsskillnad, men det är samma sak.

Gemensam vårdnad

Innebär att föräldrarna tillsammans ska fatta dessa beslut. Kallas ofta ”delad vårdnad”.

Giftorätt

Giftorättsgods är benämningen på sådan egendom i ett äktenskap som inte är enskild egendom och skall därför delas mellan makarna vid en bodelning.

Endbright tipsar om Divorce Planning – få en personlig Divorce Planner som hjälper dig att lägga en plan för din skilsmässa eller separation.

Inteckning

Inteckning innebär att det utfärdas ett pantbrev till ett visst belopp. En fastighet är exempel på något som kan intecknas.

Interimistiskt beslut

Ett interimistiskt beslut är ett tillfälligt beslut som gäller tills ett slutligt avgörande skett. I er ansökan om äktenskapsskillnad kan ni begära att tingsrätten skall fatta interimistiska beslut om exempelvis vem av er som skall få bo kvar i den gemensamma bostaden, frågor om underhåll och frågor om vårdnad av barn.

Informationssamtal

Samtalsstöd genom kommunen för att kunna samarbeta kring frågor som gäller barnen. Obligatoriskt sedan 1 januari 2022.

Kvarsittningsrätt

En av partnerna i ett äktenskap får bo kvar i den gemensamma bostaden till dess att bodelningen är klar, ansökan görs hos tingsrätten och beslut tas av domstol.

Lagfart

Lagfart är en officiell registrering av ett förvärv av fastighet.

Lösöre

Som lösöre räknas lös egendom som inte utgörs av pengar, värdepapper eller olika former av rättigheter. Exempel på lösöre är varor, möbler husgeråd och transportmedel.

Rättshjälp från staten

Om du inte tjänar över 260 000 kronor om året och om din hemförsäkring inte täcker kostnaderna för juridiskt ombud, kan du få rättshjälp.

Sambolagen

Lag som reglerar sambornas gemensamma bostad och bohag.

Samboegendom

Bostad och bohag som köpts för gemensam användning.

Samäganderätt

Där en av samborna stått för all/merparten av det ekonomiska bidraget men där inköpet varit för gemensamt bruk.

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt avtal att betala en summa pengar eller en skuld. Genom ett skuldebrev kan man reglera sådant som bodelningslikvid. Man kan även upprätta ett skuldebrev i samband med ett samboförhållande när man köper gemensam bostad och den ena parten har lagt in en större kontantinsats. På samma sätt är det inte ovanligt att en förälder står för merparten av en kontantinsats vid köp av bostad till ett barn, även i detta fall kan man vilja upprätta ett skuldebrev.

Stämning

Om man gör enskild ansökan om skilsmässa kommer domstolen att utfärda en s k “stämning” vilken ska delges den andra maken. Detta i motsats till en gemensam ansökan om skilsmässa där domstolen inte utfärdar en stämning.

Särlevnadsintyg

Ett dokument där två personer intygar att makarna levt åtskilda sedan minst två år. Ett särlevnadsintyg används när man inte vill att skilsmässan ska föregås av betänketid även om det formellt krävs betänketid.

Umgängesförälder

Den förälder som inte har barnet stadigvarande boende hos sig.

Underhållsbidrag

Bor barnet på heltid/merparten av tiden hos en av föräldrarna så måste den andre betala underhållsbidrag fram tills barnet blir myndigt.

Underhållsstöd

Underhållsstöd är ett stöd till barn som Försäkringskassan betalar ut när separerade föräldrar inte kan komma överens om ett underhållsbidrag eller om den ena föräldern inte kan betala underhållsbidrag.

Äktenskapsskillnad

Ett annat ord för skilsmässa, ofta den term som används i juridiken.

Övertaganderätt

När en av parterna tar över den gemensamma bostaden sedan behoven är större och skäliga nog till trots att egendomen tillhör den andre maken, ansökan görs hos tingsrätten och beslut tas av domstol.

Missa inte vårt webinar ”Juridikens A & O”:

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Senaste nytt

Nyheter

Ny enkät från Endbright

Endbright arbetar aktivt med att driva frågor kring separation och skilsmässa på samhällsnivå. En del i detta arbete är den årliga ...

Bodelning Nyheter

Det behövs ny bodelningsprocess

Endbright i rundabordssamtal med justitieministern och jämställdhetsministern om en förändrad bodelningsprocess. Under april riktade ...

Nyheter

Rabatt på juridik under april

Under april erbjuder vi 20% rabatt på alla juridiska tjänster. Rabatten gäller för enskilda sessioner med våra jurister, samt för alla ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Kvinna - skilsmässa mobil
Skilsmässa

Steg-för-steg: Så här ansöker du om skilsmässa

Processen för skilsmässa Den formella delen av skilsmässan är inlämningen av ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Men även ...

Hand i bil vinkar
Första steget

Separationsprocessens fem steg

Det är smärtsamt att bryta upp och det kan även vara svårt att klippa banden och kliva in i det nya livet. Alla som har varit med om ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...

Kvinna tittar ut genom fönster
Välmående

Varför stannar man i en relation?

Det finns flera olika anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation, även om vi vet att det är det vi borde göra. ...

Post-it lappar
Välmående

I skuggan av en separation: Livet på jobbet

Att hantera sitt arbetsliv i skuggan av en tuff skilsmässa eller separation kan vara svårt. Vi har samlat några tips för hur du kan ...