Våld i hemmet

Det är inte enbart skilsmässorna som ökat under pandemin. Sedan Covid19’s intåg ser vi också en snabb ökning av våld i hemmet riktat mot framför allt kvinnor och barn sedan utrymmet att sig utanför den egna bostaden kraftigt minskat i pandemins tecken.

Helena Kumblad och Verahill Familjejuridik har med anledning av detta valt att erbjuda gratis rådgivning för de kvinnor och tjejer som förmedlas vidare via kvinno- och tjejjourer i Stockholmsområdet. Men även webbaserade föreläsningar, helt efter kvinno- och tjejjourens behov, utan kostnad. 

Nedan följer lite hjälp för dig som mamma: 

Här finns Kvinnojouren

Många vet att man kan kontakta kvinnojouren, men vet inte var den ligger.  Hitta din närmaste jour på www.unizon.se 

Hjälp via socialtjänsten i kommunen där du bor

Socialtjänsten samarbetar ofta med kvinnojouren. Hos socialtjänsten kan du söka stöd för t ex skyddat boende för dig och ditt barn. I många av de ärendena ansöker Socialnämnden även om ett omedelbart omhändertagande av ditt barn i enlighet med 6 § LVU (lag om särskilda bestämmelser om vård av unga). Det gör man för att du och ditt barn ska kunna placeras tillsammans på ett skyddat boende.

Du har som vårdnadshavare rätt att företrädas av ett offentligt biträde. Du betalar ingenting för ett offentligt biträde. Även ditt barn kommer, om det omhändertas, att företrädas av ett juridiskt ombud.

Hjälp att ansöka om ensam vårdnad, interimistiskt

Som vårdnadshavare har du möjlighet att i allmän domstol ansöka om ensam vårdnad om ditt barn. 

Ett interimistiskt beslut är ett tillfälligt domstolsbeslut som gäller medan man väntar på ett slutligt beslut. Det fattas i allmänhet utan att motparten fått tillfälle att yttra sig.

I en vårdnadsprocess kan du ha möjlighet att få s k rättshjälp eller rättsskydd. Då betalar du bara betalar en mindre del av kostnaden för det ombud som hjälper dig.

Hjälp via polisen att anmäla brott mot dig eller ditt barn

När du gör en anmälan kan du få stöttning i processen genom ett målsägandebiträde. Det kostar dig ingenting. 

I samband med anmälan kan du även ansöka om kontaktförbud. Kontaktförbud kan beviljas om det finns en klar och konkret risk för att en person trakasserar, förföljer eller begår brott mot dig eller ditt barn. Beslutet fattas av en åklagare. Den som får kontaktförbud får inte ringa, maila eller på annat sätt ta kontakt med dig. 

Ta stöd i Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Det kan vara ett bra stöd. Läs mer här https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

Hjälp genom processen

När anmälan är gjord kan du få hjälp med kontakter via Polisen eller Domstolen. Har du frågor innan anmälan är det bästa att kontakta en jurist som kan Familjejuridik.

 

Detta inlägg är ett pro-bono inlägg i samarbete med Verahill.