Anna Fayad är senior jurist och ansvarig för den internationella privaträtten på Verahill. Hon är också handledare för juniora jurister på juristbyrån.

Berätta, vad gör ni på Verahill och hur ser ditt arbete ut?

På Verahill arbetar vi med familjejuridik, däribland bodelning, vårdnadstvister, förebyggande ekonomisk familjerätt och dödsfallsjuridik. Nu har vi också möjligheten att ta oss an IP-rättsliga ärenden. IP-rätt omfattar internationell privaträtt- och processrätt och avser ärenden som är kopplade till flera länders rättsordningar, t.ex. att i en bodelning finns tillgångar i såväl Sverige som i Spanien eller att den avlidne har såväl svenskt som tyskt medborgarskap. Exemplen är många men de leder alltid till tre viktiga frågor:

  1. Ska svensk lag eller utländsk lag tillämpas?
  2. Kan talan väckas i Sverige eller måste talan väckas i utlandet?
  3. För det fall vi har en svensk dom, kan vi få domen erkänd och därmed verkställd i utlandet?

Jag har arbetat med familjerättsliga ärenden och tvister i över tio år. På grund av IP-rätten har jag fått större kunskap om och bättre insyn i nationella lagar i andra länder. Ibland har kunden en möjlighet att välja mellan svensk lag och utländsk lag. Då krävs kunskaper om andra länders familjerättsliga lagar i syfte att ta reda på vilket lands lag som är mest fördelaktig för kundens specifika önskemål.

Varför är ett samarbete med Endbright viktigt för er?

Den tekniska utvecklingen och det internationella samarbetet mellan olika länder har skapat oändliga förutsättningar för människor runt om i världen att träffas och interagera med varandra på ett sätt som tidigare ansågs omöjligt. Genom Endbright erbjuds kunder som befinner sig i ett av dem familjejuridiskt svåraste situationerna man kan befinna sig i en mycket värdefull tjänst och plattform. Endbright erbjuder en helhetslösning och fokuserar på kärnfrågorna i tvisten. Genom att kombinera Verahills tjänster med Endbrights plattform kan kunderna snabbt agera och undvika de fällor som är väldigt lätta att hamna i.

När kan våra kunder vända sig till dig och Verahill?

Verahill erbjuder ett värdefullt juridiskt stöd till Endbrights användare. Genom våra tjänster har kunderna möjlighet att agera i förebyggande syfte men vi finns också tillgängliga när tvisten är ett faktum. Vi kan alltså både agera bollplank och ge värdefulla tips och råd i ett tidigt skede och agera rättsligt ombud när tvisten är ett faktum.

Vad kan Endbrights kunder förvänta sig av dig och Verahill i juridiska frågor om skilsmässa utomlands?

Den viktigaste frågan är först och främst om parterna är överens och om överenskommelsen är möjlig att genomdriva i såväl Sverige som i utlandet. För det fall parterna inte är överens är det viktigt att ta reda på vilket lands lag som är fördelaktigast i den specifika situationen innan ansökan skickas till svensk domstol. Genom IP-rätten har kunderna valmöjligheter men det är viktigt att förstå konsekvenserna av dessa och agera på sätt som också inte är alltför dyrt. Genom min bakgrund och erfarenhet kan många fällor undvikas.

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för de IP-rättsliga frågorna. Det är inte många advokater och jurister som väljer att arbeta med dessa ärenden då de kan bli långdragna och innebära mycket utredningsarbete. Man är helt enkelt bekväm i att använda svensk lag för det är den lag man kan bäst. Den är dock inte alltid för klientens bästa. Sedan är långdragna och kostsamma tvister aldrig att föredra. Det är givetvis ombudens roll att se till att parterna håller sig till saken och inte bidrar till infekterade tvister, inte minst när det finns barn som kan hamna i kläm.

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Mitt bästa tips är att först ta reda på så mycket information som möjligt innan man agerar. Att agera i affekt är sällan bra. Detta gäller oavsett om den rättsliga tvisten är kopplat till flera länder eller inte. Tala gärna med en sakkunnig innan för att slippa hamna i fällorna. Det kan kosta både tid och pengar.