Skilsmässa & arbetsliv

Vid en skilsmässa blir konsekvensen ofta temporär psykisk ohälsa, stora förändringar i livsstil och betydande ekonomiska påfrestningar. Risken för psykiatrisk diagnos ofta kopplat till depression, med sjukskrivning som påföljd, är särskilt stor vid en skilsmässa eller separation, inte minst med hemmaboende barn. I Endbrightrapporten kan du läsa mer om skilsmässa och arbetsliv.

Stora kostnader för sjukskrivning

I en studie från Linköping Universitet påvisas att produktivitetsförlusterna kostar upp mot 100 000 kr per sjukskrivningsfall för arbetsgivaren, ej inräknat rehabiliteringskostnader, arbetsanpassning, samtalsterapi och kontakter som tas med andra hjälpande aktörer. Med medvetna hälsofrämjande åtgärder och utbildade arbetsledare minskar risken för sjukskrivningar och dess omkostnader.

Vanligaste allvarliga livshändelsen

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) genomförde 2018 en vetenskaplig kartläggning av förekomsten av social problematik kopplat till nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivning. I denna rapport kom ISF fram till att skilsmässa och separation var den absolut vanligaste allvarliga livshändelsen. Redan två år innan en separation eller skilsmässa sker, ökar risken för sjukskrivning. Risken minskar först fem år efter själva skilsmässan eller separationen.

Employer branding

Det borde vara en naturlig del av arbetsgivarens sociala hållbarhetsarbete att erbjuda stöd vid en skilsmässa och separation. Bra förmåner är generellt en avgörande faktor vid val av arbetsgivare. I förmånsplattformen Benifys senaste undersökning med 32 000 tillfrågade säger yngre medarbetare att tillgången till friskvård är den enskilt viktigaste förmånsfrågan. Det finns alltså strategiska vinster för de enskilda företagarna att låta skilsmässa och separation vara en fråga för att locka kompetens i konkurrensen om talanger, exempelvis i form av så kallad employer branding.

JA, jag vill veta mer om Endbrights företagserbjudande!