Villkor & Integritet

Användarvillkor (”Villkor”) 

Senast uppdaterad: 8 september 2023

Användarregistrering 

Då du först skapar konto hos Endbright kommer du att mata in din användarinformation. Efter att detta är gjort får du åtkomst till ditt konto genom att logga in med dina inloggningsdetaljer.  

Allmänna villkor 

Endbright’s värderingar bygger på hänsyn och respekt. När du använder Endbright ber vi dig därför att förhålla dig till följande regler: 

 • Använd inte förolämpande, kränkande, provocerande eller hotfullt språk. 
 • Använd inte språk som är diskriminerande gällande kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tro, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 
 • Hot eller trakasserier är inte tillåtna på Endbright. Hot inkluderar ord som uttrycks verbalt eller skriftligt och/eller handlingar som är avsedda för att orsaka obehag eller skada. 

Om dessa regler inte efterföljs kan Endbright vidta åtgärder som att inaktivera användarkontot och/eller göra en polisanmälan. 

För information om köpvillkor & ångerrätt gå till sidan Kundtjänst.

Användaransvar 

Du förbinder dig att: 

 • Endast använda Endbright’s Plattform (”Plattform”) för personlig konsultation och information. 
 • Inte distribuera eller på annat sätt överföra data eller information på Plattformen som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal; (ii) gör intrång, bidrar till eller uppmuntrar andra att göra intrång på immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) nyttjar virus, trojaner, maskar, annan skadlig programvara eller skadlig kod, eller något som annars kan skada eller negativt påverka Plattformen, eller (iv) på annat sätt kan orsaka skada eller annan olägenhet för Endbright eller någon tredje part. 

Endbright’s Ansvar 

Endbright ansvarar inte för Plattformens tillgänglighet, tekniska funktionsstörningar eller dataförlust. Endbright är inte skyldigt att, förutom till följd av tvingande lag, betala ersättning till dig för fel, brister, dataförlust eller annat avtalsbrott av Endbright. 

All information som tillhandahålls förses enbart för informativa ändamål vid allmän distribution och ska inte användas eller anses som direkt rådgivning, värvning eller rekommendation av andra juridiska, finansiella, fysiska och psykiska hälsobyråer, mäklartjänster eller andra tjänster kopplade till Endbright-Plattformen. 

Endbright frånsäger sig ansvar för förlust eller skada av något slag till följd av användningen av den information som mottagits från Endbright. 

Avslut av tjänst 

Endbright, respektive du själv, har rätt att när som helst säga upp det konto som du som användare har registrerat (”Tjänsten”).

För att avsluta ditt konto vänligen maila kundtjanst@endbright.se.

Om Endbright anser att du missbrukar Plattformen kan ditt konto omedelbart stängas ner. I så fall meddelas du skriftligen om att en sådan åtgärd har vidtagits. 

Endbright kan när som helst utan förvarning ändra Plattformens utformande och dess funktioner eller upphöra att tillhandahålla Plattformen och/eller Tjänsten helt och hållet. 

Force Majeure 

Om Endbright inte kan fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren pga. att de i väsentlig grad hindras eller förhindras av omständigheter som Endbright inte kunnat kontrollera och vars följder Endbright inte rimligen kunnat ha undvikits eller övervunnits, såsom allmän arbetskonflikt, brand, blixtnedslag, terroristattacker, naturkatastrof, störningar i energiförsörjningen, ändrade bestämmelser om reglering, myndighetsingripande, och underlåtenhet eller försening av tjänster från en leverantör/underleverantör på grund av omständigheter som angetts här, ska detta utgöra grund för undantag som medför befrielse från skador och andra påföljder. 

Tillämplig lag och tvistelösning 

Villkoren (inklusive denna paragraf) i Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister till följd av Villkoren löses av domstolen i Malmö tingsrätt. 

Ändringar och överföringar 

Endbright har rätt att göra ändringar i dessa Villkor och ska publicera de nya villkoren på endbright.se inom rimlig tid innan en ändring genomförs. Meddelande om uppdateringar av dessa Villkor kommer också att skickas till dig genom lämplig korrespondens – till exempel via e-post. En ny version av dessa Villkor gäller från den tid som anges i den nya versionen av Villkoren och börjar gälla för dig när du efter en sådan ändring använder Plattformen igen, eller på annat sätt godkänner de nya Villkoren. 

Inom lagens gränser behåller Endbright rätten att överlåta Plattformen, inklusive alla relaterade rättigheter och skyldigheter, till tredje part. Du får inte överlåta dina rättigheter enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt medgivande från Endbright. 

Cookiepolicy

Senast uppdaterad: 8 september 2023

PTS, tillsynsmyndigheten inom området, ger ytterligare information om cookies på sin webbplats, pts.se

För information om hur du hanterar din webbläsares cookieinställningar, följ dessa länkar: 

Ändringar av Endbright’s Cookie Policy 

Endbright kan regelbundet uppdatera Cookiepolicyn. Notifiering om en sådan uppdatering kommer att meddelas dig genom lämplig korrespondens – till exempel via e-post samt på vår Hemsidan. En ny version av denna Cookiepolicy gäller från den tid som anges i den nya versionen av denna Cookiepolicy och börjar gälla för dig när du efter en sådan uppdatering åter samtycker till insamling av cookies. 

Dataskyddspolicy

Senast uppdaterad: 8 september 2023

Data Ansvarig 

Endbright, formellt Equal Equity AB, är ansvarig för den personuppgifter (“Data”) som Endbright behandlar. Endbright tar ditt dataskydd och sekretess på största allvar och försäkrar att alla bestämmelser gällande dataskydd följs. I detta avsnitt får du veta mer om hur Endbright behandlar din Data när du använder endbright.se (“Hemsidan”), Endbright’s plattform (“Plattform”), eller Endbright’s tjänster (“Tjänster”). 

Typer av Personuppgifter 

Den Data som Endbright kan komma att behandla inkluderar: 

 • Namn 
 • Adress 
 • E-postadress 
 • Personnummer 
 • Telefonnummer 
 • Ålder 
 • Kön 
 • Antal barn och deras ålder 
 • Äktenskaps-/partnerskapsstatus och dess varaktighet 
 • Yrke 
 • Finansiell information 

Denna Data samlas in när du skapar konto hos Endbright och genom direktkorrespondens mellan Endbright och dig själv. 

Syfte 

Endbright behandlar din Data för att fullständigt kunna tillhandahålla Endbright’s Tjänster till dig enligt dina önskemål, i utbildningssyfte, för att kommunicera med dig, för att hitta potentiella risker eller bedrägeri och, då de är i linje med de preferenser du har angett, att förse dig med reklam eller reklammaterial. 

 Datalagring 

Perioden för datalagring beror på din status som användare. Icke-medlemmars Data behålls i upp till 6 månader; medlemmars Data lagras i: upp till 2 år efter medlemmens senaste användning av Endbrights Hemsida, Plattform eller Tjänster; eller omedelbart efter det att medlemmens användarkonto har avslutats. 

Tredjeparter och -länder  

Endbright kan komma att dela din Data med de anslutna företag som Endbright har samarbeten med, i syfte att kunna tillhandahålla dig en större uppsättning tjänster, samt med betrodda tredjeparts tjänsteleverantörer, efter behov, för att de ska kunna utföra tjänster för vår räkning, till exempel: 

 • Lagring av data i molnet 
 • Behandling av betalningar 
 • Visning av annonser 
 • Genomförande av undersökningar 
 • Analysering av våra Tjänster och kundernas demografi 
 • Kommunicera med dig, tex. genom e-post eller enkätleverans 
 • Juridisk konsultering 
 • Hantering av kundrelationer inklusive sociala medier 
 • Support och tillhörande tjänster  

Endbright överför inte Data utanför EU, förutom då kunden är bosatt utanför EU. När Data överförs utanför EU kontrollerar vi att tredjelandet uppfyller kraven i tillämplig lagstiftning om dataskydd. 

För en fullständig lista över Endbright’s tredjeparter, vänligen skicka din förfrågan till hello@endbright.se

Cybersäkerhet  

Endbright vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att maximera din Datas säkerhet, inklusive användning av MD5- och SALT-kryptering, säkra servrar och betrodda molntjänster. 

Dina rättigheter 

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt till insyn i hur dina Data behandlas. Det innebär att du när som helst kan: 

 • Begära ett utdrag av den Data som Endbright behandlar om dig, 
 • Begära att Endbright rättar alla Data som är felaktiga, 
 • Begära att Endbright raderar din Data, 
 • Begära att Endbright begränsar hur din Data används, 
 • Invända mot behandlingen av din Data som Endbright anser vara legitim, 
 • Begära att få din Data överförd från Endbright’s system till ett annat organ, dvs dataportabilitet, och 
 • Återkalla tidigare beviljat samtycke för någon av Endbright’s personuppgiftsprocesser. 

Om du vill begära något av ovanstående, kontakta Endbright på hello@endbright.se

Du har rätt att kontakta Datainspektionen för att lämna in ett klagomål om du är missnöjd med hur Endbright behandlar din Data. 

Mer information om GDPR finns på datainspektionen.se

Ändringar av Endbright’s Dataskyddspolicy 

Endbright kan regelbundet uppdatera denna Dataskyddspolicy för att korrekt återspegla ändringar i verksamheten eller av regulatoriska skäl. När detta sker kommer Endbright att informera dig via lämplig korrespondens – till exempel via e-post samt på vår Hemsidan. En ny version av denna Dataskyddspolicy gäller från den tid som anges i den nya versionen av denna Dataskyddspolicy och börjar gälla för dig när du efter en sådan uppdatering godkänner den nya Dataskyddspolicy. 

Kontaktinformation 

Har du några frågor gällande våra Användarvillkor, vår Dataskyddspolicy eller vår Cookiepolicy kan du när som mejla hello@endbright.se.

Equal Equity AB (Endbright), Ribersborgsvägen 13A, 217 53 Malmö. Org.nr: 559210-0159.