Villkor & Integritet

Användarregistrering

Du registrerar dina användaruppgifter i samband med första gången du väljer att registrera dig som medlem hos Endbright. Därefter kan du logga in med hjälp dina inloggningsuppgifter för att komma åt ditt konto.

Användarregler

Endbright’s värdegrund bygger på hänsyn, omtanke och respekt. När du använder Endbright ber vi dig därför att förhålla dig till följande regler:

  • Använd inte förolämpande, kränkande, provocerande eller hotfullt språk.
  • Använd inte ett språkbruk som är diskriminerande vad gäller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
  • Hot eller trakasserier är inte tillåtna hos Endbright. Med hot avses ord som uttrycks verbalt eller skriftligt och/ eller handling som ämnar vålla annat obehag eller skada.

Om dessa regler inte efterlevs kan Endbright vidta åtgärder såsom att inaktivera användarkontot och/eller polisanmäla.

Användarens ansvar

Du förbinder dig att

  • enbart använda Endbright’s Plattform för personlig konsultation och information.
  • inte inom ramen för Plattformen distribuera eller på annat sätt överföra data eller information som (i) du inte har rätt att sprida enligt lag eller avtal, (ii) gör intrång, bidrar till intrång eller uppmanar andra att göra intrång i immateriella rättigheter eller företagshemligheter, (iii) innehåller virus, trojaner, internetmaskar, annan skadlig mjukvara eller skadlig kod, eller som på annat sätt kan skada eller ha negativ effekt på Plattformen, eller (iv) annars ger upphov till skada eller annan olägenhet för Endbright eller tredje man.

Endbright’s ansvar

Endbright ansvarar inte för tillgängligheten hos Plattformen, tekniska störningar eller förlust av data. Endbright är inte skyldigt att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust eller annat avtalsbrott från Endbright’s sida.

Samtlig information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och skall ej användas eller betraktas som direkt rådgivning, uppmaning eller rekommendation gentemot vidare instanser inom juridik, finans, fysisk och mental hälsa, mäklarservice eller övriga tjänster som länkas med Endbright’s Plattform.

Endbright frånsäger sig ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av den information som härrör från Endbright.

Uppsägning av tjänsten

Endbright och du har, var för sig, rätt att när som helst säga upp prenumerationen och medlemstjänsten som du som användare registrerat dig för. Om du vill upphöra med att använda tjänsten kan du vända dig till Endbright på hello@endbright.se.

Om Endbright bedömer att du missbrukar Plattformen kan du komma att omedelbart stängas av. Du kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.

Endbright kan när som helst, utan föregående meddelande, ändra utformningen av Plattformen och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla Plattformen.

Force majeure

Om Endbright’s fullgörande av sina åtaganden enligt Villkoren väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Endbright inte kunnat råda över och vars följder Endbright inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, naturkatastrof, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från leverantör/underleverantör på grund av omständighet som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Ändringar och överlåtelser

Endbright har rätt att göra ändringar i dessa Villkor, och ska publicera de nya Villkoren på endbright.se i skälig tid innan en ändring genomförs. En ny version av dessa Villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av Villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Plattformen eller på annat sätt godkänner de nya Villkoren.

Endbright har rätt att överlåta Plattformen inklusive samtliga därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter, till tredje man. Du kan inte överlåta din rätt enligt dessa Villkor utan föregående skriftligt medgivande från Endbright.

Tvist och tillämplig lag

Villkoren (inklusive denna punkt) ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av Villkoren avgörs av allmän domstol genom tingsrätten för Malmö Stad.

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 oktober 2019.

Integritetspolicy

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på Endbright för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Kakor är helt oskadliga och används på de flesta moderna webbplatser.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, pts.se.

Relaterade poster

Välmående Webinar
Tack för igår!

Hej och tack alla ni (över 200!) som var med igår och kikade på webinar om att Relationsbesiktiga sig själv...

Grundare Endbright
Mental hälsa Välmående
Hur svårt är det att gå igenom en skilsmässa, egentligen?

Faktorer som påverkar hur du hanterar skilsmässan  Hur svårt är det att gå igenom en skilsmässa egentligen? Och när behöver...

Psykolog & Författare
Premium
Välmående
Säg Hej till Helena!

Endbrights expertteam växer så att det knakar! Vi är stolta att presentera vår nya expert inom välmående – Helena Kubicek...

Redaktionen
Premium